กรมทางหลวงคุมน้ำหนักรถพ่วงมีผล1ม.ค.58

วันที่ 10 ธ.ค. 2557 เวลา 19:22 น.
กรมทางหลวงคุมน้ำหนักรถพ่วงมีผล1ม.ค.58
กรมทางหลวงคุมน้ำหนักรถกึ่งพ่วงวิ่งทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงสัมปทาน มีผล 1ม.ค. 58

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง แจ้งว่าตามที่กรมทางหลวง ได้ออกประกาศ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงสัมปทาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552โดยตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2558เป็นต้นไป          โดยกำหนดให้น้ำหนักรถบรรทุกกึ่งพ่วง 6เพลา 22ล้อ (SEMI-TRAILER) มีน้ำหนักรวมตามระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN) กับศูนย์กลางของเพลาที่ 1ของตัวรถกึ่งพ่วง โดยรถกึ่งพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง 4.50แต่ไม่ถึง 6.00เมตร น้ำหนักรวมไม่เกิน 45ตัน รถกึ่งพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง 6.00แต่ไม่ถึง 7.00เมตร น้ำหนักรวมไม่เกิน 47ตัน รถกึ่งพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง 7.00แต่ไม่ถึง 8.00เมตร น้ำหนักรวมไม่เกิน 49ตัน รถกึ่งพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง 8.00เมตรขึ้นไป น้ำหนักรวมไม่เกิน 50.5ตัน          นอกจากนี้ การกำหนดใช้พิกัดน้ำหนักรถบรรทุกกึ่งพ่วงและรถบรรทุกพ่วงถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันดูแลสภาพทางหลวงให้อยู่ในสภาพดี ยืดอายุการใช้งานนานขึ้น และเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินที่จะนำมาบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน สำหรับบทลงโทษในเรื่องการบรรทุกน้ำหนักเกินตามพระราชบัญญัติทางหลวงฯ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทความแนะนำ