สปส.จับแบงก์กรุงไทยลดค่าต๋งเงินสมทบ

วันที่ 29 ต.ค. 2557 เวลา 15:51 น.
สปส.จับแบงก์กรุงไทยลดค่าต๋งเงินสมทบ
สปส. จับมือธนาคารกรุงไทย ปรับลดค่าธรรมเนียมชำระเงินสมทบผู้ประกันตน ม.39

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จับมือธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 39 โดยหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ปรับลดค่าธรรมเนียมเหลือรายการละ 5 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

นางปราณิน มุตตาหารัช เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ให้บริการรับชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ด้วยการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จากธนาคาร ปัจจุบันมีธนาคารให้บริการ 6 ธนาคาร ในการรับชำระเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตน โดยคิดอัตราค่าธรรมเนียมจากผู้ประกันตนรายการละ 10 บาท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารแรกที่ให้ความร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมในการปรับลดค่าธรรมเนียมให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ลดลงเหลือรายการละ 5 บาท โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การปรับลดค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนลดลง          ปัจจุบัน สำนักงานประกันสังคม มีสถานประกอบการ ลูกจ้าง และผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน (ณ เดือนกันยายน 2557) ดังนี้คือ สถานประกอบการ จำนวน 420,344 แห่ง ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 9,946,202 คน ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวน 1,110,903 คน และผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 1,915,680 คน รวมทั้งสิ้น 12,972,785 คน ดังนั้น สำนักงานประกันสังคม จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบงานบริการจัดเก็บเงินสมทบให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างดี           หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด / สาขาที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)