ยื่นสนช.ค้านเปลี่ยนชื่อ"ราชบัณฑิตยสถาน"

  • วันที่ 28 ต.ค. 2557 เวลา 21:03 น.

ยื่นสนช.ค้านเปลี่ยนชื่อ"ราชบัณฑิตยสถาน"

47ราชบัณฑิตยื่นสนช.คัดค้านเปลี่ยนชื่อ "ราชบัณฑิตยสถาน" เป็น "ราชบัณฑิตยสภา"

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ศ.ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ อดีตประธานสำนักวิทยาศาสตร์ และอดีตอุปนายกคนที่ 1 ราชบัณฑิตยสถาน ได้ส่งหนังสือถึงประธานสถานิติบัญญัติเกี่ยวกับการพิจารณาเปลี่ยนชื่อ'ราชบัณฑิตยสถาน'เป็น'ราชบัณฑิตยสภา' โดยมีมติให้คงชื่อราชบัณฑิตยสถานไว้ตามเดิม โดยระบุเหตุผล ดังนี้

1.ราชบัณฑิตยสถาน ได้จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2476 เพื่อให้สมาชิกค้นคว้าหาความรู้นำมาเผยแพร่แก่ประชาชน และสร้างตำรับตำราให้แพร่หลาย

2.ราชบัณฑิตยสถาน ได้ผลิตเอกสารวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมศัพท์เฉพาะทางสาขาต่างๆ วารสารราชบัณฑิตยสถาน จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนว่า ราชบัณฑิตยสถานเป็นแหล่งอ้างอิงหลักวิชาการแห่งหนึ่งของประเทศ

3.การเสนอเปลี่ยนชื่อราชบัณฑิตยสถาน มิได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในราชบัณฑิตยสถาน ได้แก่ ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และข้าราชการในสำนักเลขาธิการของสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน

4.ราชบัณฑิต และภาคีสมาชิกทุกคน สมัครใจเข้ามาเป็นสมาชิกของสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน

5.ราชบัณฑิตทุกคนได้รับโปรดเกล้าให้เป็นราชบัณฑิต ในขณะที่สังกัดราชบัณฑิตยสถาน

จึงโปรดพิจารณาถอนเรื่องการเปลี่ยนชื่อราชบัณฑฺตยสถาน ออกจากพิจารณาก่อนจนกว่าจะมีความชัดเจน ในทุกภาคส่วนของราชบัณฑิตยสถาน

ทั้งนี้ หนังสือฉบับดังกล่าวได้แนบรายชื่อพร้อมลายเซ็นของภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน จำนวน 47 ราย มาด้วย

ข่าวอื่นๆ