พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับวังไกลกังวล

วันที่ 15 ก.ย. 2557 เวลา 20:56 น.