มท.ประชุมผู้ว่าฯ14จว.ใต้+3ชาติรับอาเซียน

วันที่ 19 ส.ค. 2557 เวลา 16:10 น.
มท.ประชุมผู้ว่าฯ14จว.ใต้+3ชาติรับอาเซียน
มหาดไทยจัดประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด3ประเทศ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาอาเซียน

เมื่อวันที่19ส.ค.57 นายแก่นเพชร  ช่วงรังษี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า  กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมระดับระดับมุขมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 5 (The Fifth Chief Ministers’ and Governors ‘Forum : CMGF Retreat) ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 20-22 ส.ค.  ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อเสริมสร้างบทบาทของระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ได้มีโอกาสในการร่วมประชุมหารือ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ตามกรอบแผนงาน IMT-GT และหารือยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือ CMGF ระหว่างประเทศสมาชิก    นอกจากนั้น ยังรวมเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้นำเสนอข้อมูลประเด็นปัญหาที่สะท้อนผลประโยชน์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผลักดันโครงการ/สาขาความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สภาธุรกิจ IMT-GT ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้  จำนวนรวม 300 คน   กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือและการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด/มุขมนตรี ฝ่ายเลขานุการระดับชาติ คณะทำงาน 6 สาขา สภาธุรกิจ IMT-GT ในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เพื่อให้ภาคเอกชนในจังหวัดภาคใต้มีความตื่นตัวในการเข้าร่วมโครงการ และมีความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเกิดขึ้นในปี 2558 นี้