คสช.สั่งปราบปรามบุกรุกป่าขั้นเด็ดขาด

วันที่ 14 มิ.ย. 2557 เวลา 21:39 น.
คสช.สั่งปราบปรามบุกรุกป่าขั้นเด็ดขาด
คสช.ออกคำสั่งดำเนินการปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ พบเจ้าหน้าที่มีเอี่ยวจะถูกลงโทษขั้นเด็ดขาด

เมื่อวันที่14มิ.ย.57 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ออกคำสั่งที่64/2557 เรื่องการปราบปราม และหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพย์กรป่าไม้ โดยมอบหมายให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองกำลังป้องกันชายแดงของกองทัพบก และกองทัพเรือ ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลาย หรือทำด้วยประการใดๆให้เกิดความเสื่อเสียแก่สภาพป่า รวมทั้งผู้สมคบ และสนับสนุนช่วยเหลือ สกัดกั้นการลักลอบตัดไม้ที่มีค่า หรือไม้หวงห้าม

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบกิจการแปรรูปไม้ การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตลอดจนการค้าหรือมีไว้ในความครอบครองซึ่งไม้หวงห้าม และสิ่งประดิาฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใด ที่ทำด้วยไม้หวงห้าม หากมีการปล่อยปละละเลย หรือมีเจตนาจงใจไม่ปฎิบัติตามระเบียบให้ดำเนินการลงโทษตามกฏหมายขั้นเด็ดขาด และให้ติดตามผลคดีป่าไม้ และการดำเนินการฟื้นฟูป่าที่ถูกบุกรุก ให้คืนสภาพป่าที่สมบูรณ์คงเดิม และหากเจ้าหน้าที่คนใดละเลยหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายขั้นเด็ดขาด.

บทความแนะนำ