แรงงานเผยเดือนก.พ.มีผู้ว่างงาน3.3แสนคน

วันที่ 22 เม.ย. 2557 เวลา 21:50 น.
แรงงานเผยเดือนก.พ.มีผู้ว่างงาน3.3แสนคน
แรงงานเผยข้อมูลเดือนก.พ. มีผู้ว่างงาน 331,100 คิดเป็น 0.9% จากผู้มีงานทำ 37.74 ล้านคน

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักเศรษฐกิจการแรงงาน ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน ข้อมูลด้านแรงงาน ณ วันที่ 15 มี.ค. จากการประมวลผลข้อมูลกำลังแรงงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าผู้มีงานทำ ณ เดือน ก.พ. มีจำนวน 37.74 ล้านคน แบ่งเป็น อุตสาหกรรมภาคเกษตร (เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง) จำนวน 11.84 ล้านคน และอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตร (การผลิต การก่อสร้าง การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยาน การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า ที่พักและบริการด้านอาหาร กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ) จำนวน 25.89 ล้าน

ด้านจำนวนผู้ว่างงาน มี 331,100 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน อยู่ที่ 0.9%

ทั้งนี้ ในส่วนของตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ ณ เดือน ก.พ.มีจำนวนแรงงานที่เดินทางไปทำงาน  333,630 คน เป็นแรงงานถูกกฎหมาย จำนวน 214,377 คน และแรงงานผิดกฎหมาย จำนวน 119,253 คน ประมาณการรายได้ส่งกลับ ณ เดือนม.ค. จำนวน 8,222 ล้านบาท รายได้ส่งกลับตั้งแต่เดือน ต.ค.2556 – เดือนก.พ.2557 จำนวน 14,071.52 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในส่วนของสถานการณ์แรงงานต่างด้าว ณ เดือน พ.ย.2556 มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานโดยเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย จำนวน 1,149,611 คน และเข้าเมืองผิดกฎหมาย จำนวน 26,514 คน คิดเป็นอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อผู้มีงานทำทั้งหมดในไตรมาส 4/56 เท่ากับ 2.93%

ด้านการตรวจแรงงาน/สถานประกอบการ ณ วันที่ 1 – 15 มี.ค. พบว่า มีสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน 2,185 แห่ง โดยมีสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 99 แห่ง มีลูกจ้างที่ได้รับการปฏิบัติถูกต้อง จำนวน 71,888 คน และลูกจ้างที่ไม่ได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้อง จำนวน 1,951 คน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การว่างงาน พบว่า ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2557 มีลูกจ้างผู้ประกันตน จำนวน 12,523,932 คน