สธ.เร่งบรรจุ1,300ตำแหน่งใน28ก.พ.นี้

วันที่ 23 ม.ค. 2557 เวลา 10:18 น.
สธ.เร่งบรรจุ1,300ตำแหน่งใน28ก.พ.นี้
ก.สาธารณสุขเตรียมเร่งบรรจุลูกจ้างและข้าราชการกว่า1,300 ตำแหน่งภายใน28ก.พ.นี้

วันนี้ (23 มกราคม 2557) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการบรรจุข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุขแทนตำแหน่งที่ว่างในปีงบประมาณ 2557  ว่า อนุกรรมการข้าราชการพลเรือน(อ.ก.พ.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติ ให้ปรับเกลี่ยตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ จัดสรรให้เขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต  เพื่อบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ในสายงานวิชาชีพ 10 สายงาน เข้าเป็นข้าราชการประจำสถานบริการในพื้นที่ จำนวน 1,361 ตำแหน่ง  ซึ่งในจำนวนนี้เป็นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 806 ตำแหน่ง โดยให้จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งดำเนินการบรรจุในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

นายแพทย์วชิระกล่าวต่อว่า สำหรับผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งข้างต้น จะต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณหรือเงินบำรุง พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการจ้างก่อนปี 2553 หากไม่มีก็สามารถพิจารณาบรรจุผู้ที่ได้รับการจ้างตั้งแต่ปี 2554 ได้ โดยมีเงื่อนไขคือผู้ที่ได้รับการบรรจุแล้ว จะต้องไม่โยกย้ายภายใน 3 ปี และให้ตรึงตำแหน่งไว้ในเขตบริการสุขภาพ โดยการคัดเลือกดังกล่าวจะยึดหลักคุณธรรมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่ ก.พ.กำหนด

"สำหรับ 10 สายงานวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ  เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานสาธารณสุข" นายแพทย์วชิระกล่าว