ตั้ง"วิษณุ"เป็นราชบัณฑิตด้านนิติศาสตร์

วันที่ 07 ธ.ค. 2556 เวลา 15:51 น.
ตั้ง"วิษณุ"เป็นราชบัณฑิตด้านนิติศาสตร์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งราชบัณฑิต 4 ท่าน "วิษณุ เครืองาม" เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชานิติศาสตร์

สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่องการแต่งตั้งราชบัณฑิต 4 ท่าน ดังนี้

1.ศาสตราจารย์กิตติคุณสุดา เกียรติกำจรวงศ์ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ สำนักวิทยาศาสตร์

2.ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

3.ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

4.รองศาสตราจารย์ผลิต ภู่เจริญ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2556 เป็นต้นไป