ประเด็นร้อน 30 ตค.

  • วันที่ 30 ต.ค. 2556 เวลา 06:11 น.

ประเด็นร้อน 30 ตค.

พระบรม เสด็จฯ บำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร ถวายพระศพ สมเด็จพระสังฆราชที่วัดบวรนิเวศวิหาร ในเวลา 17.00 น.

1.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร ถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ในเวลา 17.00 น.

2.วันนี้ กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ จะเชิญสมาชิกวุฒิสภา ผู้เสนอแปรญัตติแก้ไขถ้อยคำในร่าง พ.ร.บ.บางมาตรา ได้แก่ มาตรา 3 ว่าด้วยคำนิยาม ซึ่งคณะ กมธ.ได้แก้ไขด้วยการเพิ่มเติมคำว่า "โครงการ" เข้าไป โดยให้หมายถึงโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ที่ปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาใน พ.ร.บ.ฉบับนี้ที่ได้นำเสนอต่อรัฐสภา

นอกจากนี้ได้เสนอแก้ไขมาตรา 6 วรรคหนึ่ง โดยการแก้ไขจะมีผลให้เงินที่รัฐบาลกู้มาเป็นเงินแผ่นดิน เท่ากับว่าการจะนำเงินดังกล่าวไปใช้ได้ตามแผนยุทธศาสตร์ รัฐบาลจะต้องตรากฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 169 กำหนดก่อนเท่านั้น

3.วันนี้ ตลาดเงินตลาดทุนโลกจับตาผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่เริ่มประชุมกันในวันที่ 29-30 ต.ค. โดยเรื่องที่หารือจะเป็นเรื่องของการปรับลดวงเงินในการซื้อพันธบัตร 8.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนทั้งนี้นักวิเคราะห์ในตลาดเงินและตลาดทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะยังไม่มีมติใดๆ ในเรื่องนี้ซึ่งจะต้องจับตาผลการประชุมว่าจะมีอะไรพลิกล็อกหรือไม่

ข่าวอื่นๆ