พศ.เสนอชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราชถึงนายกฯแล้ว

วันที่ 28 ต.ค. 2556 เวลา 21:07 น.
พศ.เสนอชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราชถึงนายกฯแล้ว
พศ.เสนอชื่อ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ต่อนายกแล้ว

สำนักงานพระพุทธศาสนา (พศ.) ได้เสนอรายชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ) แต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยมีการนำเสนอรายชื่อดังกล่าววันนี้ (28 ต.ค.) โดย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ถือว่าเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสทางสมณศักดิ์สูงที่สุดในบรรดาสมเด็จพระราชาคณะทั้งหมดที่มีอยู่ขณะนี้      การเสนอรายชื่อดังกล่าวเป็นการดำเนินการตาม มาตรา 10 พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ฉบับแก้ไข พ.ศ.2535 ที่ระบุว่า ในเมื่อไม่มีสมเด็จพระสังฆราช ให้สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงสามารถดำเนินการได้ทันที เพราะตามกฎหมายไม่ได้ระบุว่าจะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคมก่อน