รณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน

วันที่ 19 ต.ค. 2556 เวลา 09:57 น.
รณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน
จากข้อมูลสถิติ พบว่าลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน 4.6% ต่อ 1,000 คนต่อปี โดยกระทรวงแรงงานตั้งเป้าหมายว่าจะลดลงให้ได้ 2% ต่อปี จนกระทั่งสถิติลดลงเหลือศูนย์ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกันดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจัง เพื่อให้ประเทศไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการค้าในระดับเวทีโลก

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจึงได้รณรงค์ให้ประเทศไทยมีการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อส่งเสริม กระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางของกลุ่มบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาการ แนวคิด และเป็นแหล่งแสดงผลงานวิชาการด้านความปลอดภัยที่ประสบความสำเร็จในสถานประกอบกิจการ อีกทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของคนทำงาน ความเสียหายและความทุกข์ของคนที่ได้รับอันตรายจากการทำงาน

ท้ายที่สุดจะผลักดันบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานอย่างเข้มงวด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานของคนทำงานในทุกกิจการต่อไป

ที่มา : กระทรวงแรงงาน