องค์กรชุมชนปลูกป่ารักษาพื้นที่ต้นน้ำ

วันที่ 29 ส.ค. 2556 เวลา 11:45 น.
สภาองค์กรชุมชนตำบลโนนกอกจับมือภาคีปลูกป่าภูกระแตรักษาพื้นที่ต้นน้ำ นายอุเทน สถาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลโนนกอก สมาคมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าภูกระแตและพัฒนาชนบท หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย.3  หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าจังหวัด กรมป่าไม้ กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา และกลุ่มผู้ใช้น้ำลำห้วยหามแห ร่วมกันปลูกป่า ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำภูกระแต ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรักษาป่าให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร และคงอากาศที่บริสุทธิ์ไว้ให้ยั่งยืน โดยพื้นที่แห่งนี้มีความสำคัญเพราะเป็นแหล่งต้นน้ำ และยังเป็นที่ผลิตน้ำประปาอีกด้วย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก มีแผนปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมการปลูกป่าเสริมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณนี้ และยังจะทำให้พื้นป่าภูกระแตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกแห่งหนึ่งต่อไป

นายอมรฤทธิ์ สนอุทา รองหัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า การที่ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาปลูกป่า เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และองค์กรชุมชน เป็นนิมิตรหมายอันดีที่ชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆ จะได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าภูกระแตแห่งนี้ให้ยั่งยืนและลดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ