มหาดไทยเวิร์คช็อปเพิ่มประสิทธิภาพ

วันที่ 21 ส.ค. 2556 เวลา 16:53 น.
มหาดไทยจัดเวิร์คช็อปเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการเตรียมพร้อมสู่การเป็นเดอะสตาร์ในการบริหารจัดการภาครัฐ นายแก่นเพชร  ช่วงรังษี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผย กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร : PMQA ขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 ส.ค. ที่โรงแรมรอยัลซิตี้ เพื่อสนับสนุนจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดที่ยังไม่ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level : Certified FL) เพื่อให้หน่วยงานเหล่านี้ได้เตรียมความพร้อมรับการตรวจรับรองคุณภาพฯ    ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม จะเป็นผู้แทนจากจังหวัด 28 จังหวัด จากหลายหน่ายงานรวมทั้งสิ้น 200 คน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น The Star ในการบริหารจัดการภาครัฐ    อย่างไรก็ตาม การประชุมจะเน้นประสบการณ์ตรงจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์กร ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นอย่างเพื่อสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดให้สามารถดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน    รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นไปตามมติครม.ที่เห็นชอบให้ส่วนราชการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทาง PMQA ตามข้อเสนอของ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยทุกส่วนราชการจะต้องพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้ผ่านระดับพื้นฐาน โดยกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก 

บทความแนะนำ