ตั้งสมเด็จวัดปากน้ำเป็นปธ.ปฏิบัติหน้าที่สังฆราช

วันที่ 20 ส.ค. 2556 เวลา 18:00 น.
ตั้งสมเด็จวัดปากน้ำเป็นปธ.ปฏิบัติหน้าที่สังฆราช
มส.มีมติตั้งเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

มติมหาเถรสมาคมแต่งตั้งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีผลวันนี้

ทั้งนี้ หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สมเด็จเกี่ยว อุปเสโณ) มรณภาพ ส่งผลให้มหาเถรสมาคมต้องประชุมร่วมกันและพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชแทน ล่าสุดที่ประชุมได้ใช้เกณฑ์การพิจารณาตามสมณศักดิ์สูงสุด ซึ่งขณะนี้คือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ อีกทั้งท่านยังมีผลงานเผยแผ่พุทธศาสนามากมายในวงการสงฆ์มีบารมีธรรมดึงดูดให้พุทธศาสนิกชนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นพระสายปฏิบัติ ยึดหลักธรรมาธิปไตย

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) (นามเดิม: ช่วง สุดประเสริฐ) เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม, รองแม่กองงานพระธรรมทูต, ประธานคณะพระธรรมจาริก, และเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ (พระอารามหลวง) ปัจจุบันได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และแม่กองบาลีสนามหลวง และเป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ เมื่อปี พ.ศ. 2538 มีนามตามจารึกในสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ไพศาลหิตานุหิตวิธาน ปฏิภาณสุธรรมภาณี ศรีสังฆโสภณ วิมลศีลาจารย์นิวิฐ ตรีปิฏกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) สำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยค ตั้งแต่ปี 2497 มีผลงานเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างแดนตั้งแต่ปี 2527 เริ่มสร้างวัดมงคลเทพมุนี ซึ่งเป็นวัดไทยในเมืองฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของชาวไทยและต่างชาติจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้สร้างวัดอีกหลายแห่งทั้งในญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์

บทความแนะนำ