โจ๋กรุงชอบตามข่าวเด่นผ่านสังคมออนไลน์

  • วันที่ 01 ส.ค. 2556 เวลา 17:01 น.

โจ๋กรุงชอบตามข่าวเด่นผ่านสังคมออนไลน์

โพลเผยวัยรุ่นเมืองกรุงชอบติดตามข่าวเด่นผ่านสังคมออนไลน์มากที่สุด เว็บไซต์สำนักข่าว-นสพ.-ทีวีตามลำดับ 

สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม แถลงผลการสำรวจกลุ่มวัยรุ่นเมืองกรุง ชอบติดตามข่าวสารผ่านสังคมออนไลน์มากที่สุด โดยผลการวิจัยสำรวจกลุ่มเยาวชนไทยอายุระหว่าง 15-25 ปี จำนวน 1,082 คน คิดเป็นเพศหญิง 51.39% เพศชาย 48.61% พบความถี่ในการติดตามข่าวทุกวันประเภทข่าวเด่นทั่ว ๆ ไป 82.57%

กลุ่มตัวอย่างเลือกติดตามข่าวสารสื่อสังคมออนไลน์เพราะเชื่อว่าได้รับข่าวรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ คิดเป็น 81.85% ได้รับข่าวสารที่หลากหลาย 79.15% สามารถติดตามข่าวสารได้ทุกสถานที่/ทุกเวลา 77.28 %           นอกจากการเสพข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวยังมีแหล่งข่าวที่ใช้ติดตามข่าวสารสูงสุดจากสื่อเว็บไซด์          กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นประจำทุกวัน 57.21% ขณะที่ 31.89 % ติดตามเป็นบางวัน สำหรับประเภทข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างนิยมติดตามผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 5 อันดับสูงสุดได้แก่ ข่าวเด่นทั่วๆ ไป 82.57% ข่าวบันเทิง 76.66 % ข่าวสังคม 71.58 % ข่าวกีฬา 68.15 %และ ข่าวการศึกษา 65.98 %          ขณะที่ติดตามข่าวการเมือง 60.68 %และข่าวเศรษฐกิจ 56.95 % ตามลำดับส่วนสาเหตุสำคัญที่กลุ่มตัวอย่างเลือกรับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 5 อันดับสูงสุดได้แก่ ได้รับข่าวสารรวดเร็วและทันสถานการณ์ คิดเป็น 81.85 %ได้รับข่าวสารที่หลากหลาย คิดเป็น 79.15 %สามารถติดตามข่าวสารได้ในทุกสถานที่/เวลาสูง 77.28 %สามารถดูภาพ/คริป ฟังเสียง และ อ่านเนื้อหาข่าวได้ 72.72 %และ ได้รับข่าวสารจากแหล่งข่าวโดยตรง คิดเป็น 68.67 %

สำหรับสื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างระบุว่าใช้ติดตามข่าวสารมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ Facebook 81.12 %Twitter 77.9 % และ Instagram 76.45 % ส่วนกลุ่มตัวอย่าง 70.95 %ระบุว่า ติดตามข่าวผ่านYouTube นอกจากนั้น สื่อที่กลุ่มตัวอย่างใช้ติดตามข่าวสารต่างๆ นอกเหนือจากสื่อสังคมออนไลน์สูงสุด 3 อันดับได้แก่ เว็บไซต์ของสำนักข่าว 69.87 %สื่อหนังสือพิมพ์ 67.84% และ สื่อโทรทัศน์ 63.12% 

ข่าวอื่นๆ