รัฐหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน

วันที่ 25 มิ.ย. 2556 เวลา 09:30 น.
รัฐหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
กระทรวงพัฒนาสังคมยันรัฐบาลให้การสนับหนุนเดินหน้ากองทุนสวัสดิการชุมชน

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล และผู้นำกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน พร้อมมอบนโยบายการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน

เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาสวัสดิการชุมชน ซึ่งที่ถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมสวัสดิการ ที่จะทำให้คนไทยโดยเฉพาะคนที่อยู่นอกระบบประกันสังคม มีสวัสดิการอย่างทั่วหน้า

ทั้งนี้ได้ทราบความก้าวหน้าของการจัดสวัสดิการชุมชนที่ได้ยกระดับจากการจัดสวัสดิการพื้นฐานสู่งานพัฒนา ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูทุนทางสังคมในชุมชนให้กลับมาเป็นสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เช่น การใช้กองทุนสวัสดิการชุมชนช่วยเหลือกันในช่วงเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและตรงกับปัญหาความต้องการ การดูแลคนด้อยโอกาส การดูแลเด็กและ เยาวชนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน การดูแลช่วยเหลือคนที่อยู่ในชุมชนโดยไม่แยกสัญชาติหรือการมีสถานะทางกฎหมาย รวมทั้งความมุ่งมั่นของขบวนองค์กรสวัสดิการชุมชนที่จะร่วมกันพัฒนาความเข้มแข็งกองทุนสวัสดิการชุมชนให้เป็นกองทุนที่สามารถดูแลคนทุกช่วงวัยในชุมชนให้ความมั่นคงในดำรงชีวิต และขยายกว้างขวางครอบคลุมทุกท้องถิ่น มีสมาชิก 10ล้านคนในปี 2560