ศธ.ผิดซ้ำชงครม.แก้งบโรงเรียน

วันที่ 04 มิ.ย. 2556 เวลา 21:23 น.
ศธ.ผิดซ้ำซากเสนอครม.แก้ไข งบโรงเรียนวัดไร่ขิง พร้อมแก้ไขชื่อโรงเรียน

การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 4  มิ.ย. กระทรวงศึกษาธิการได้ทำหนังสือด่วนสุดแจ้งให้ครม.ทราบ ถึงการขอแก้ไขความคลาดเคลื่อน  โดยระบุว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 แผนงาน สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิต ผู้จับการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง

โดยขอให้แก้ไข จาก อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46  1 หลัง  งบประมาณทั้งสิ้น 17.70 ล้นบาท  ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 3.54 ล้านบาท  ปี 2557  ผูกพันงบประมาณ 14.16 ล้านบาท  เป็น  อาคารเรียน 4 ชั้น แบบพิเศษ (21 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ) 1 หลัง  งบประมาณทั้งสิ้น 21.90 ล้านบาท ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 3.54 ล้านบาท ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 14.16 ล้านบาท  เงินบริจาคสมทบ 4.2 ล้านบาท   ให้แก่ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว ปรากฎว่ามีความคลาดเคลื่อนของชื่อโรงเรียน ดังนั้น  จึงขออนุมัติแก้ไขความคลาดเคลื่อน จากเดิม โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) แก้ไขเป็น โรงเรียนวัดไร่ขิง เพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 

อนึ่งในการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 พรรคประชาธิปัตย์ได้ตั้งข้อสังเกต การจัดซื้อรถตู้รับส่งนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการกำหนดสเปคเทียบกับรถตู้วีไอพี มีราคาแพงผิดปกติ ซึ่งนายวราเทพ รัตนากร รมต.สำนักนายกฯ ได้ชี้แจงต่อสภาว่า สำนักงบประมาณได้จัดพิมพ์เอกสารผิดพลาด