ธนวรรธน์ปูดงาบเงินใต้โต๊ะพุ่ง50%

  • วันที่ 25 เม.ย. 2556 เวลา 16:00 น.

ธนวรรธน์ปูดงาบเงินใต้โต๊ะพุ่ง50%

ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ หอการค้าไทยปูดขบวนการงาบหัวคิว 50% จี้รัฐบาลเร่งแก้ไข สร้างความโปร่งใส

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดประชุมชี้แจง "แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดประชุมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมี 8 หน่วยงานนำร่องรับทราบ

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นการประยุกต์แนวคิดการประเมินคุณธรรม การดำเนินงานของประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี ให้เข้ากับแนวคิดดัชนีความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งแนวทางการประเมินจะใช้วิธีการขอข้อมูลเอกสาร การสอบถาม รวมทั้งขอข้อมูลจากผู้รับบริการ เพื่อรวบรวมจัดทำดัชนีชี้วัด เสนอหน่วยงานต้นสังกัด และ ป.ป.ช. เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รปชั่น ซึ่งเชื่อว่า จะสามารถแก้ไขและลดปัญหาการคอร์รัปชั่นได้

นายธนวรรธน์ ยอมรับว่า การจัดอันดับการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยสถาบัน หรือองค์กรต่างประเทศนั้น ประเทศไทยสอบตกมาโดยตลอด อีกทั้งจากการศึกษาพบว่า ปัญหาการคอร์รัปชั่นไม่ลดลง แต่กลับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการคอร์รัปชั่นโดยการรับเงินใต้โต๊ะ หรือรับเงินพิเศษโครงการต่างๆ ของรัฐ มีการเรียกรับเงินใต้โต๊ะจากอดีต 10% ของมูลค่าโครงการ เพิ่มขึ้นเป็น 25–30% บางโครงการมีการรับเงินใต้โต๊ะถึง 50 %อีกทั้งยังพบว่า บางโครงการภาครัฐมีการตั้งมูลค่าไว้สูง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันตรวจสอบ

"รัฐบาลควรให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา เช่น โครงการกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท รัฐบาลควรเปิดเผยข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนมูลค่าโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส" นายธนวรรธน์ กล่าว

ข่าวอื่นๆ