โพลชี้คนเชื่อมีการล๊อคเลขหวย

วันที่ 27 ก.พ. 2556 เวลา 10:17 น.
โพลชี้คนเชื่อมีการล๊อคเลขหวย
นิด้าโพล เผย ประชาชนเชื่อ มีการล๊อคเลขหวย เพราะมักจะออกเลขคู่หรือเลขเบิ้ล

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “หวยล๊อค” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2556 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,256 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อหวยของคนไทย และความคิดเห็นเกี่ยวกับหวยล๊อค

จากการสำรวจ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 54.38 ระบุว่าซื้อหวย  และร้อยละ 49.78 ไม่ได้ซื้อ ทั้งนี้ ในจำนวนประชาชนที่ซื้อหวย ร้อยละ 49.78 ระบุว่า ซื้อทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน รองลงมา ร้อยละ 42.02 ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงอย่างเดียว และร้อยละ 8.20 ซื้อหวยใต้ดินเพียงอย่างเดียว

เมื่อถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการล๊อคผลสลากกินแบ่งรัฐบาล พบว่า ประชาชน ร้อยละ 50.24 เชื่อว่ามีการล๊อค เพราะมักจะออกเลขคู่หรือเลขเบิ้ล และมีกระแสข่าวพูดถึงเรื่องการล๊อคหวยอยู่ตลอด และร้อยละ 49.76 เชื่อว่าไม่มีการล๊อค เพราะมีการถ่ายทอดสด น่าจะมีการควบคุมเป็นอย่างดี และแสดงถึงความโปร่งใสในการออกผลรางวัล  และเมื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจำแนกตามพฤติกรรมการเล่นหวย พบว่า ประชาชนที่เล่นหวยร้อยละ 61.79 เชื่อว่ามีการล๊อคผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ในขณะที่ ร้อยละ 38.21 เชื่อว่าไม่มีการล๊อค  สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้เล่นหวย ร้อยละ 36.47 เชื่อว่ามีการล๊อค ในขณะที่ ร้อยละ 63.53 เชื่อว่าไม่มีการล๊อค

รองศาสตราจารย์ ดร. พรเพ็ญ  วรสิทธา อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับผลการสำรวจในครั้งนี้เพิ่มเติมว่า “การล๊อคหวยเป็นกระแสที่พูดถึงกันในกลุ่มผู้ซื้อหวย ซึ่งสามารถคิดได้หลายมุมมอง บางคนก็คิดว่าเป็นการสร้างกระแสเพื่อกระตุ้นให้คนซื้อหวยกันมากขึ้น ส่วนหนึ่งก็คิดว่าอาจจะมีการล๊อคหวยจริงๆ เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง นโยบายประชานิยม คล้ายๆกับการปั่นกระแสหุ้น  แต่ก็ไม่ควรจะกล่าวโดยที่ไม่มีหลักฐาน ซึ่งอาจจะกลายเป็น Type of Error (การตัดสินใจที่ผิดพลาดและไม่ตรงกับความเป็นจริง) แต่นั่นก็เป็นความเห็นของประชาชน ดังนั้นรัฐบาลควรเพิ่มความโปร่งใสในขั้นตอนการออกผลรางวัล และควรถ่ายทอดสดทุกครั้ง  ทั้งนี้ตนมีแนวคิดในเปลี่ยนจากการเล่นหวยเป็นเงินออม โดยเฉพาะการออมออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีเงินออม  อย่างไรก็ตามการล๊อคหวยจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหวยหรือไม่ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่น่าสนใจที่ควรทำการศึกษาต่อไป”

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต