ปภ.เผยเกิดภัยแล้ง33จังหวัด

  • วันที่ 19 ก.พ. 2556 เวลา 19:43 น.

ปภ. รายงานมีภัยแล้ง33 จังหวัด 21,814 หมู่บ้าน‪ นายกฯกำชับทุกหน่วยช่วยกันบริหารจัดการน้ำ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ ภัยแล้งได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ โดยขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนทิ้งช่วง/ภัยแล้ง) 33 จังหวัด 335 อำเภอ 2,242 ตำบล 21,814 หมู่บ้าน นายกรัฐมนตรีห่วงใยสถานการณ์ภัยแล้ง จึงได้กำชับทุกหน่วยงานบูรณาการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นย้ำให้ความสำคัญกับการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นลำดับแรก จึงได้วางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะเร่งด่วน โดยประสานให้จังหวัดที่ประสบภัยแล้งสำรวจความต้องการใช้น้ำ พื้นที่ประสบภัย โดยระบุข้อมูลถึงระดับหมู่บ้าน

พร้อมตรวจสอบทรัพยากรที่ใช้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะภาชนะกักเก็บน้ำ ถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน และรถบรรทุกน้ำ ตลอดจนสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อเป็นข้อมูลในการบูรณาการทรัพยากร และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง

ข่าวอื่นๆ