แจก1ทุน1อำเภอ1.4หมื่นล.

วันที่ 22 ม.ค. 2556 เวลา 11:59 น.
แจก1ทุน1อำเภอ1.4หมื่นล.
ครม.เทงบ 1.4 หมื่นล้าน แจก 1 ทุน 1 อำเภอ รุ่น 4 เรียน ป.ตรี เมืองนอก

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรที่ จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 21 ม.ค. เห็นชอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ปี 2557-2563 วงเงิน 14,097 ล้านบาท โดยโครงการนี้เป็นรุ่นที่ 4 ปี 2557 จะรับ 1,856 ทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 ผู้ที่มีผลการเรียนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปี ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 928 ทุน/อำเภอ/เขต

ผู้รับทุนประเภทที่ 2 ผู้ที่มีผลการเรียนดีไม่จำกัดรายได้ครอบครัว ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เน้นสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์ 928 ทุน/อำเภอ/เขต เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ดำเนินการไม่เกิน 3 รุ่น

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้สนับสนุนให้นักเรียนไปศึกษาในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 35 ประเทศ จะ|คัดเลือกด้วยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีเงื่อนไขและข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ทุนประเภทที่ 2 ให้ชดใช้ทุนโดยกลับมาทำงานในประเทศไทยหรือชดใช้เงินคืนตามเงื่อนไข

ทั้งนี้ โครงการนี้ริเริ่มในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในสองรุ่นแรกตั้งแต่ปี 2547 ใช้งบประมาณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รุ่นแรกผู้ได้รับทุน 921 คน และรุ่นที่ 2 เมื่อปี 2549 มีผู้ได้รับทุน 918 คน รวม 1,839 คน โดยถูกเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสมัยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ และใช้งบรัฐบาล ต่อมาโครงการถูกรื้อฟื้นขึ้นอีกครั้งในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเริ่มให้ทุนรุ่นที่ 3

ด้านนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมเมื่อเร็วๆ นี้ อนุมัติให้ปรับเพิ่มเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นเดือนละ 1.5 หมื่นบาท จำนวน 2,843 รูป/คน จากเดิมได้รับเดือนละ 10,024 บาท เป็น 11,680 บาท เท่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการวุฒิปริญญาตรี

นอกจากนี้ เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่เป็นคฤหัสถ์และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 1,346 คน ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนอีกจนถึง 1.5 หมื่นบาท มีผลย้อนหลังตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย. 2555 รวมทั้งหมด 9 เดือน โดยใช้งบกลางปี 2555 จำนวน 80 ล้านบาท