เลขากอศ.ตั้งรักษาการผอ.48ราย

วันที่ 10 ม.ค. 2556 เวลา 18:14 น.
เลขากอศ.ตั้งรักษาการผอ.48ราย
เลขาธิการกอศ.ลงนามแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 48 รายนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(เลขาธิการ กอศ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เพื่อแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 48 ราย ก่อนที่จะแต่งตั้งประกอบด้วยนายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา (วอศ.) ลพบุรี นายสุรเดช สมศรีโย เป็น ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ (วก.) พรรณานิคม นายนิรุตต์ บุตรแสนลี เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคนิค (วท.) บ้านแพง นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง เป็นผอ.วก.ฝาง น.ส.ปัญฑารีย์ สำราญศิลป์ เป็นผอ.วก.ชัยบาดาล นางธีลาพร คงฉิม เป็นผอ.วก.ลอง นายเจริญ โคตรดี เป็น ผอ.วก.อินทร์บุรี นายสกุลศักดิ์ มิตรวงศ์ เป็น ผอ.วก.ท้ายเหมือง น.ส.วินฑฎา วิเศษศิริกุล เป็นผอ.วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ นายกิมหงวน อุทัย เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล นายพรอนันต์ ภักดีบุญ เป็น ผอ.วก.พุทธมณฑลนายพชร ศิลาน้อย เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา นายประยูร ป้องสีดา เป็น ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา นายประเสริฐ จันโททัย เป็น ผอ.วก.วิเศษชัยชาญ นายวินิจ คงทอง เป็น ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่าง(วช.) สี่พระยา นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร เป็น ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) เพชรบูรณ์ นายวินิจฉัย วัฒนกูล เป็น ผอ.วก.บ้านโป่ง นายมนัส วิเศษฤทธิ์ เป็น ผอ.วก.เชียงคำ นายวิทยา พลศรี เป็นผอ.วษท.นครสวรรค์ จ.ส.อ.สมพร ชูทอง เป็น ผอ.วก.องครักษ์ นายชัชวาลย์ ธารารักษ์ เป็น ผอ.วก.นายายอาม นายพูนศักดิ์ ทองอุ่น เป็น ผอ.วก.สอยดาว นายอดิศักดิ์ ชัชเวช เป็น ผอ.วท.มาบตาพุด นายชัชวิทย์ บุญดิเรก เป็น ผอ.วก.ละงู นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ เป็น ผอ.วช.น่าน นายเจริญ เชื้อเมืองพาน เป็น ผอ.วก.เวียงเชียงรุ้ง นายศุภชัย ศิริธรรมรักษ์ เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง นายสุพจน์ ทองเหลือง เป็น ผอ.วก.อัมพวา นายสมชาย นวลใย เป็น ผอ.วช.กระบี่ นายดำรงค์เดช สุริยา เป็น ผอ.วช.จันทบุรี นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ เป็น ผอ.วก.บ้านลาด นายคณิน สาระบูรณ์ เป็น ผอ.วก.บ่อไร่นายบุญปลูก บุญอาจ เป็น ผอ.วษท.สิงห์บุรี นายอนันต์ โดรณ เป็น ผอ.วก.ปราณบุรี นายสุธน ราชเดิม เป็น ผอ.วก.หลังสวน นายวิทยา ก่วนสกุล เป็น ผอ.วก.ปะเหลียน นายสมมาตร เอียดฉิม เป็น ผอ.วษท.พังงา นายพิศิษฐ์ พลแก้ว เป็น ผอ.วช.ภูเก็ต นายสุนทร มหารัตนวงศ์ เป็น ผอ.วก.เขาย้อย นางสิริมาศ เพ็ชรไทยพงค์ เป็น ผอ.วก.กันตัง นายสุชาติ ชาติวรรณ เป็น ผอ.วก.อ่าวลึก นายประยงค์ แก้วประทุม เป็น ผอ.วก.ท่าแซะ นายสมนึก พุ่มขุน เป็น ผอ.วก.กระบุรี นายอภิสิทธิ์ เลี้ยงตระกูลงาม เป็นผอ.วท.บูรพาปราจีน นายจรัส เล่ห์สิงห์ เป็นผอ.วก.วัง น้ำเย็น นายอาคม จันทร์นาม เป็น ผอ.วท.ปักธงชัย นายสรรเพชร นุศรีอัน เป็น ผอ.วท.กาญจนาภิเษกอุดรธานี และนายมงคล แก้วรอด เป็นผอ.วช.อุดรธานี.