สมเด็จพระสังฆราชประทานธรรมวันเด็ก

วันที่ 09 ม.ค. 2556 เวลา 21:20 น.
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวรธัมโมวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวรธัมโมวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2556 ความว่า เด็กย่อมเป็นที่หวังของพ่อแม่ ครอบครัว และสังคม ว่า จะเป็นคนดีมีความเจริญก้าวหน้า และทำให้ครอบครัว สังคม และชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป แต่การที่เด็กจะเป็นคนดีมีความเจริญก้าวหน้าได้ตามที่ทุกคนปรารถนาต้องการนั้น ผู้ใหญ่ในครอบครัว สังคม และชาติบ้านเมืองก็จะต้องทำดี เป็นคนดี และเป็นตัวอย่างที่ดี ให้เด็กได้เห็นเป็นแบบอย่าง ให้เด็กได้ทำตามเป็นบทเรียน ให้เด็กได้รู้ และเข้าใจจากการกระทำจนเกิดเป็นนิสัย หรือความเคยชินประจำตัว

สิ่งดี ๆ ดังกล่าวนี้ ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้เพียงแค่ความปรารถนาต้องการเท่านั้น แต่ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้งฝ่ายให้ และฝ่ายรับ ที่สำคัญต้องเป็นการกระทำบนพื้นฐานของความปรารถนาดี หรือเมตตาอย่างแท้จริง เมื่อทำได้เช่นนี้ เด็กก็จะไม่เกิดความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ได้แต่สอน แต่ได้ทำ และเมื่อทำได้เช่นนี้ เด็กก็คงยอมรับและยอมตาม ทำตัวให้เป็นคนดีได้สมปรารถนาของผู้ใหญ่ ทั้งได้ประสพสิ่งที่เด็กเองปรารถนา เป็นความดีของชีวิตสำหรับตนตลอดไป ขออำนวยพร