สมาคมนักข่าวฯออกคำชี้แจงขออภัยเครือมติชน

วันที่ 21 พ.ย. 2555 เวลา 17:10 น.
สมาคมนักข่าวฯออกคำชี้แจงขออภัยเครือมติชน
สมาคมนักข่าวเผยแพร่คำชี้แจง ขออภัยเครือมติชน-ข่าวสด กรณีเผยแพร่รายงานตรวจสอบการใช้งบโฆษณาของกสทช.ผิดพลาด

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ คำชี้แจง กรณีการเผยแพร่รายงานของคณะทำงานติดตาม กสทช. เรื่อง"รายงานตรวจสอบการใช้งบประชาสัมพันธ์" ผ่านเว็บไซต์ www.tja.or.th ระบุว่า 

ตามที่ บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที่ 21 พ.ย.ได้ตั้งคำถามต่อบทบาทของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในการเผยแพร่รายงานคณะทำงานติดตาม กสทช. เรื่อง"รายงานตรวจสอบการใช้งบประชาสัมพันธ์"  โดยได้มีการส่งรายงานฉบับดังกล่าวผ่าน อีเมล์ของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ฉบับที่อ้างถึงแล้ว

ในการนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอชี้แจงว่า คณะทำงานติดตาม กสทช. เป็นคณะทำงานที่อยู่ภายใต้การประสานงานของศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน และศูนย์กฎหมายฯ เป็นองค์กรที่สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการ  ซึ่งมีที่ทำการอยู่ภายในอาคารของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ 

ส่วนในประเด็นของการใช้ช่องทางอีเมล์ของสมาคมฯ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้น  หากมีข่าวสารใดที่องค์กรในอาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ อาทิ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ฯลฯ  ต้องการใช้ช่องทางของสมาคมฯ เผยแพร่ ทางสมาคมฯก็จะทำหน้าที่ช่วยเผยแพร่ข่าวสารให้โดยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในระดับเจ้าหน้าที่ของสมาคมเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อพบว่ารายงานของคณะทำงานติดตาม กสทช. มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากปัญหาทางธุรการของ กสทช.และเมื่อคณะทำงานดังกล่าว ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อผิดพลาดและขออภัยบุคคลและองค์กรที่ถูกพาดพิงแล้ว ทางสมาคมฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่แถลงการณ์ดังกล่าวโดยทันที เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อรายงานที่ผิดพลาดดังกล่าว

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขออภัยและขอแสดงความเสียใจ หากพบว่ารายงานที่ผิดพลาดดังกล่าว ได้สร้างความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชนและข่าวสด พร้อมทั้งจะกำชับให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จะมีผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กรในวิชาชีพสื่อมวลชนในโอกาสต่อไป

นอกจากนี้เว็บไซต์สมาคมนักข่าวฯยังเผยแพร่แถลงการณ์ของ คณะทำงานติดตาม กสทช. (NBTC Watch) ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือชี้แจงข้อมูลการซื้อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ถึงคณะทำงานติดตาม กสทช. (NBTC Watch) ว่า สำนักงาน กสทช.ได้มีการปรับปรุงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท มติชน จำกัด ที่ได้นำเผยแพร่บนเว็บไซด์ www.nbtc.go.th ตามมาตรา 59 ของ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯพ.ศ. 2553 ที่มีความคลาดเคลื่อนของงานทางธุรการที่พิมพ์ตัวเลขผิดพลาด จากเงินจำนวน 1.07 ล้านบาท เป็น 10.7 ล้านบาท ให้ถูกต้องแล้ว วงเงินรวมของการซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเครือบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เป็นวงเงินรวม 3,659,660 บาท และขออภัยเป็นอย่างสูงมายัง คณะทำงานติดตาม กสทช. ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 นั้น

คณะทำงานติดตาม กสทช. ขอเรียนให้สาธารณชน รวมถึงสำนักงาน กสทช. ทราบดังนี้

1.รายงานตรวจสอบการใช้งบประชาสัมพันธ์ กสทช. ของคณะทำงานฯ จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซด์ของสำนักงาน กสทช. ซึ่งต้องจัดเป็นแหล่งข้อมูลที่มีระดับความเชื่อถือสูงสุด เพราะสำนักงาน กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบและจัดทำขึ้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ ตาม พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มาตรา 57 (7) ที่กำหนดว่า “รายละเอียดของผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน กสทช.และสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของ กสทช.และสำนักงาน กสทช.ให้ประชาชนทราบ ข้อมูลดังกล่าวจึงต้องได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เมื่อปรากฏในภายหลังว่า ข้อมูลของสำนักงาน กสทช. หน่วยงานธุรการขององค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแลผลประโยชน์จำนวนมหาศาลของประเทศเกิดความผิดพลาดขึ้น   จึงเป็นการส่งสัญญาณที่บ่งชี้อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ว่า ระบบการทำงานของสำนักงาน กสทช. เป็นไปโดยขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากผลที่เกิดจากการทำงานที่ผิดพลาดของ สำนักงาน กสทช. ซึ่งถูกนำมาใช้ต่อโดยคณะทำงานฯ ส่งผลให้บุคคลหรือองค์กรใดได้รับผลกระทบ คณะทำงานฯ ก็ขอน้อมรับผลที่เกิดจากความผิดพลาดของข้อมูลของสำนักงาน กสทช. ดังกล่าว และขออภัยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

อนึ่งหากผลจากการแก้ไขข้อมูลของสำนักงาน กสทช. ดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อผลการศึกษาซึ่งทำให้การจัดทำรายงานฉบับนี้ต้องมีความคลาดเคลื่อนหรือบกพร่องเป็นประการใด คณะทำงานฯพร้อมที่จะทำการศึกษาและทบทวนผลการรายงานใหม่ทันทีที่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนจากสำนักงาน กสทช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบในโอกาสต่อไป

2.คณะทำงานฯ ขอเรียกร้องให้สำนักงาน กสทช. ยุติการชี้แจงเฉพาะในประเด็นการบันทึกข้อมูลการพิมพ์

ตัวเลขผิดพลาดเพียงเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นที่สำคัญอื่น โดยสำนักงาน กสทช. มีหน้าที่ต้องตอบคำถามที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในรายงานฉบับนี้ อาทิ

งบประมาณส่วนที่เหลืออีกจำนวน 110 ล้านบาท เมื่อนำมาหักลบกับจำนวนเงินที่สำนักงาน กสทช. ใช้ไปเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ภายในระยะเวลา 5 เดือน) แล้ว ก็ยังคงมีวงเงินสูงถึง 110 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณรวมทั้งปี (2,500 ล้านบาท) หาใช่ร้อยละ1-2 ดังที่มีการกล่าวอ้างผ่านสื่อมวลชนแต่อย่างใด เพราะหากการใช้งบประมาณของสำนักงาน กสทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว งบประมาณที่เหลือจากการใช้จ่ายจำนวนนี้จะเป็นเงินได้ที่จะต้องนำส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย

-เหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้วิธีพิเศษเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างประชาสัมพันธ์ในงบประมาณเกินกว่า ๑ ล้านบาท ทั้งนี้ หากมีการเตรียมการที่ดี ย่อมสามารถใช้วิธีปรกติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสได้

-เหตุผลที่ต้องใช้งบจำนวนมากเพื่อซื้อปกหนังสือบางฉบับเพื่อเน้นการนำเสนอภาพลักษณ์ขององค์กรหรือผู้แทนองค์กรบางคน มากกว่าเน้นการให้ข้อมูลต่อประชาชน

-การใช้งบประมาณเพื่อซื้อพื้นที่เนื้อหาสื่อที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงกับการรายงานข้อมูลในพื้นที่สื่อ อันอาจเป็นที่มาให้เกิดการตั้งคำถามในเชิงจริยธรรมสำหรับองค์กรกำกับดูแลด้านสื่อ

-เหตุผลของการใช้งบประชาสัมพันธ์เพื่อการรับฟังความเห็น เพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน ซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย แต่กลับใช้เงินจำนวนน้อยกว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มาก 

3.คณะทำงานติดตาม กสทช. เป็นคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูล ติดตามตรวจสอบการทำงานของ กสทช. อย่างเป็นอิสระจากผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและ การแทรกแซงของกลุ่มผลประโยชน์ใด ภายใต้การสนับสนุนด้านงานธุรการจากศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในการติดตามตรวจสอบการทำงานของ กสทช. คณะทำงานฯ ใช้ขั้นตอนและความรู้ทางวิชาการเป็นแนวทางในการศึกษา เพื่อจัดทำรายงานเผยแพร่เป็นข้อมูลให้สาธารณชนทราบ และเพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายมีข้อมูลประกอบการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. และ กสทช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่จะต้องมีความพร้อมรับผิด (Accountability) ต่อสาธารณะ

คณะทำงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สำนักงาน กสทช. กสทช. จะเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อทำให้การกลไกการติดตามตรวจสอบการทำงาน กสทช. มีประสิทธิภาพสมตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

คณะทำงานติดตาม กสทช. (NBTC Watch)

21 พฤศจิกายน 2555