สธ.เตือนระวัง5โรคติดต่อช่วงแล้ง

วันที่ 11 พ.ย. 2555 เวลา 12:30 น.
สธ.เตือนระวัง5โรคติดต่อช่วงแล้ง
สธ.เตือนประชาชนเฝ้าระวัง 5 โรคติดต่อช่วงแล้ง พบโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันมีผู้ป่วยมากสุด

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 12 จังหวัด 94 อำเภอ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ สกลนคร อุดรธานี บึงกาฬ มุกดาหาร หนองคาย หนองบัวลำภู มหาสารคาม ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ดและนครพนม อาจมีความเสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพอนามัยประชาชน เนื่องจากการดูแลความสะอาดทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ซึ่งมี 5 โรคสำคัญได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด ไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย และโรคอหิวาตกโรค และขณะเดียวกันในสภาพอากาศหนาวเย็นจะเอื้อให้การเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสหลายชนิด โดยเฉพาะโรต้าไวรัส (Rota virus) ที่เป็นต้นเหตุของการป่วยโรคอุจจาระร่วงในฤดูหนาวพบได้ทุกปี

ทั้งนี้ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยดำเนินการตาม 6 มาตรการดังนี้ 1.เฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตประชาชนที่ประสบภัย โดยเฉพาะความเครียดที่อาจเกิดขึ้นจากความเสียหายทางการเกษตร 2.เฝ้าระวังโรคในพื้นที่ หากพบมีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเกิดขึ้น ให้รีบดำเนินการควบคุมป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดทันที 3.ดูแลควบคุมมาตรฐานน้ำประปา โรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด โรงงานผลิตน้ำแข็ง 4.ดูแลกวดขันความสะอาดโรงอาหารโรงเรียน ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และตลาดสด 5.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการดูแลความสะอาดส้วมสาธารณะต่างๆเช่นส้วมในร้านอาหาร ปั๊มน้ำมัน เป็นต้น 6.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนให้รู้จักอาการของโรค วิธีการปฏิบัติตัวไม่ให้ป่วยโดยเฉพาะมาตรการกินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือ และขอความร่วมมือให้ดูแลความสะอาดห้องส้วม ห้องครัวในบ้านเป็นพิเศษ

สำหรับในโรงพยาบาลทุกระดับที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ให้ทุกแห่งสำรองน้ำใช้ไว้อย่างเพียงพอในการให้บริการผู้ป่วยและญาติ ดูแลระบบการบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่รอบโรงพยาบาล และนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น รดต้นไม้เพื่อร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การเจ็บป่วยของประชาชนจากกลุ่มโรคระบบทางเดินอาหาร 5 โรคที่กล่าวมา ในปี 2555 ตั้งแต่ต้นปีจนถึงต้นพฤศจิกายน มีผู้ป่วยทั้งหมด 1,164,902 ราย เสียชีวิต 38 ราย โรคที่พบมากอันดับ 1 กว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วยทั้งหมด ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จำนวน 1 ล้านกว่าราย เสียชีวิต 37 ราย รองลงมาคือโรคอาหารเป็นพิษ พบผู้ป่วยประมาณ 98,000 ราย เสียชีวิต 1 ราย และโรคบิด จำนวน 5,645 ราย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ทำหนังสือกำชับให้จังหวัดดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดแล้ว และจะมีการประชุมทางระบบวิดีทัศน์เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เป็นระยะๆ

ส่วนการป้องกัน ขอให้ประชาชนดูแลความสะอาดอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะใส่อาหาร ใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ กำจัดขยะมูลฝอย แยกเขียงและมีดหั่นอาหารดิบกับอาหารสุก กินอาหารที่ปรุงสุกและปรุงเสร็จใหม่ๆ หากอาหารข้ามมื้อให้อุ่นให้ร้อนหรือเดือดก่อน ใช้ช้อนกลางตักอาหาร ล้างมือฟอกสบู่ทุกครั้งหลังจากใช้ห้องส้วม ก่อนรับประทานอาหารหรือก่อนเตรียมนมให้เด็กทุกครั้ง หากมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำติดต่อกันมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป ขอให้ดื่มน้ำละลายผงน้ำตาลเกลือแร่ดื่มแทนน้ำ หากอาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์ใกล้บ้าน