เกษตรฯจับมือเอฟเอโอจัดงาน วันอาหารโลก

วันที่ 07 พ.ย. 2555 เวลา 16:02 น.
กระทรวงเกษตรฯ จับมือเอฟเอโอ จัดงาน “วันอาหารโลก World Food Day”

นายยุคล  ลิ้มแหลมทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “วันอาหารโลก” ประจำปี 2555 ว่า  ด้วยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ เอฟ เอ โอ ได้กำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันอาหารโลก ( World Food Day ) และเชิญชวนประเทศสมาชิก ซึ่งขณะนี้มีอยู่ 191 ประเทศทั่วโลก ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงปัญหาความอดอยาก หิวโหยให้หมดไป  ซึ่งปัจจุบันพบว่าประชากรโลกประมาณ 870 ล้านคน หรือ 1 ใน 8 คน ของประชากรโลกที่ยังอดยากหิวโหยอยู่ ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของภาคการเกษตรที่สามารถ แก้ไขปัญหาของประชาชนที่ยากจน และอดอยากหิวโหย และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เอฟ เอ โอ จึงได้เริ่มจัดงานวันอาหารโลกขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2524 หรือเมื่อ 30 ปีที่แล้ว  ซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะสมาชิกเอฟเอโอ จึงได้ร่วมกับสำนักงาน เอฟ เอ โอ ประจำภูมิภาคเอเชียและแฟซิฟิก จัดงานวันอาหารโลกขึ้นทุกปี โดยการจัดงาน “วันอาหารโลก” ระดับประเทศ ในปี 2555  ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2555  ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่ากรุงเทพมหานคร

สำหรับหัวข้อในการรณรงค์จัดงาน “วันอาหารโลก ประจำปี 2555” คือ “สหกรณ์การเกษตรเป็นกุญแจหล่อเลี้ยงชาวโลก” หรือ“Agricultural Cooperatives : key to feeding the World” ซึ่งสอดคล้องกับการที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี 2555 เป็นปีสหกรณ์สากล ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สาธารณชนมีความเข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญของสหกรณ์การเกษตรในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สร้างรายได้ ลดความยากจน และความอดอยากหิวโหยของประชากรโลกผ่านกิจกรรมการจัดในงาน “วันอาหารโลก ประจำปี 2555” ประกอบด้วย 1. การสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “สหกรณ์การเกษตรเป็นกุญแจหล่อเลี้ยงชาวโลก” จัดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร 2. การจัดนิทรรศการ หัวข้อ “สหกรณ์แหล่งผลิตปัจจัย 4” เน้นการแสดงสินค้าเด่นของสหกรณ์ และสาธิตการผลิต/แปรรูปสินค้าสหกรณ์ที่นำมาจำหน่ายภายในบริเวณงาน โดยมีกิจกรรมสาธิต 4 กิจกรรม ได้แก่ กระบวนการแปรรูปข้าวสาร การทอผ้าไหมพื้นเมือง  การทำลูกประคบสมุนไพร และ การทำเครื่องปั่นดินเผา  ทั้งนี้ ในบริเวณการจัดนิทรรศการ จะมีพื้นที่จัดกิจกรรมของ FAO รวมอยู่ด้วย เป็นการจัดประกวดวาดภาพเกี่ยวกับหัวข้อรณรงค์การจัดงานวันอาหารโลกในปีนี้  3. การออกร้านจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด “สหกรณ์การเกษตรเป็นแหล่งผลิตปัจจัย 4 ที่สำคัญของชาวไทยและชาวโลก” โดยคัดเลือกสินค้าทั้ง 4 หมวด ได้แก่ สินค้าอาหาร เครื่องนุ่งห่ม สมุนไพร และสินค้าเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ซึ่งผลิตโดยสหกรณ์ และสินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานมาออกร้านจำหน่ายในงาน ประมาณเกือบ 100 ร้าน

บทความแนะนำ