สภาองค์กรชุมชนดันความมั่นคงด้านอาหาร

วันที่ 01 พ.ย. 2555 เวลา 19:01 น.
สภาองค์กรชุมชนเตรียมประชุมประจำปีพร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือพอช. เปิดเผยว่า วันที่ 2 พ.ย.นี้ จะมีการประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติประจำปี 2555 ณ  โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัด 77จังหวัดๆละ 2คน พร้อมนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมนอกจากนี้จะมีการเลือกประธานที่ประชุมระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล แทนนายแฉล้ม  ทรัพย์มูล ที่ครบวาระด้วย ผู้อำนวยการพอช. กล่าวว่า ผลการดำเนินงาน 4 ปีที่ผ่านมา มีการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลแล้ว 3,756 แห่ง มีจำนวนสมาชิกที่เป็นองค์กรชุมชน 89,381 องค์กร  จำนวนสมาชิกที่เป็นกรรมการ 115,596 คน รวมทั้งมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองชุดใหม่ จากสภาองค์กรชุมชนแล้วจังหวัดละ 2คน รวม 154คน ทั้งนี้ ก่อนวันประชุมสภาระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล จะมีการประชุมทำความเข้าใจในแนวทางขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน  ที่เป็นความร่วมมือระหว่างสภาพัฒนาการเมืองกับสภาองค์กรชุมชนในการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมือง และ จะมีการประชุมทบทวนตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพสภาองค์กรชุมชน ด้วย           นายแฉล้ม ทรัพย์มูล กล่าวว่า วาระสำคัญของการพิจารณาในที่ประชุมระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบลในปีนี้ ไดแก่แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน ฉบับที่ 2 (2556-2558) และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล  ในด้านทิศทางการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน โดยในปี 2556 เป็นต้นไป  เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนทั่วประเทศจะขับเคลื่อนเรื่องสำคัญอยู่ 3 เรื่องคือ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และการสร้างความมั่นคงของชุมชนท้องถิ่น