ปภ.ทำแผนแม่บทป้องกันภัยดินไหว-อาคารถล่ม

วันที่ 29 ต.ค. 2555 เวลา 14:38 น.
ปภ.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการนำไปจัดทำแผนแม่บทป้องกันภัยแผ่นดินไหว อาคารถล่มที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นประธานประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ โครงการจัดทำแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม (ระยะที่ 2) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่ายต่างๆ รวมกว่า 200 คน เข้าร่วมการประชุมนายฉัตรชัย กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาพบมีจังหวัดเสี่ยงเกิดแผ่นดินไหว 61 จังหวัด ปภ. ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม และเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัยได้อย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกมิติ การประชุมในครั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บทฯ สำหรับใช้เป็นแผนกลยุทธ์เชิงรุก ที่ใช้บริหารจัดการในการลดความสูญเสียและลดผลกระทบจากภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่มและเป็นแผนเฉพาะที่สนับสนุนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2553 – 2557          นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่า ปภ.จะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้แผ่นดังกล่าวมีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์ และมีกรอบแนวทางที่สามารถนำไปบูรณาการการปฏิบัติในเชิงรุกได้อย่างเป็นรูปธรรม จากนั้น จะนำเสนอคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มที่เป็นเอกภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ.