ก.พ.เผยเด็กไทยฮิตเรียนต่อสหรัฐ-อังกฤษ-ญี่ปุ่น

วันที่ 25 ต.ค. 2555 เวลา 20:05 น.
ก.พ.เผยนักเรียนไทยสนใจศึกษาต่อสหรัฐ-อังกฤษ-ญี่ปุ่นมากสุด พบสาขาการจัดการ-การตลาด-วิทย์-คอมพิวเตอร์-สื่อ-ดีไซน์ยอดนิยม

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการ สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติของสำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนทุนฝ่ายพลเรือน พบว่าประเทศที่นักเรียนศึกษาสนใจมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ประเทศอเมริกา 35% ประเทศอังกฤษ 22% และประเทศญี่ปุ่น 22% ทำให้เห็นว่านักเรียนไทยมีความตื่นตัวในการเรียนรู้ โดยนอกจากเลือกที่จะศึกษาต่อในประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาแล้ว การศึกษาต่อประเทศแถบเอเชียก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน

สำหรับสาขาวิชาที่นักเรียนสนใจเรียนมากที่สุดที่ได้แก่ สาขาธุรกิจการจัดการ-การตลาด รองลงมาได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ การสื่อสารมวลชน และดีไซน์

ทั้งนี้สำนักงาน กพ. ได้จัดให้มีทุนการศึกษาในระดับต่างๆ ปี 2556 จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 500 ทุน แบ่งเป็นทุนสำหรับบุคคลทั่วไปศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน 174 ทุน ทุนสำหรับพัฒนาข้าราชการ จำนวน 133 ทุน และทุนฝึกอบรม จำนวน 193 ทุน รวมทั้งทุนตามประเภทของการจัดสรร เช่น ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ จำนวน 72 ทุน เรียกว่าทุน UIS ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.scholar.ocsc.go.th (ทุนระดับปริญญา) www.scholar2.ocsc.go.th (ทุนระดับมัธยมศึกษา)