เกษตรฯ เร่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ประมงไทย

วันที่ 10 ต.ค. 2555 เวลา 14:15 น.
รมว.กระทรวงเกษตร  จัดตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานภาคประมง แก้ค้ามนุษย์        นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากผลการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการด้านการประมงได้มีการหารือถึงแผนดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีหรือGood Labour Practice (GLP)ของแรงงานในอุตสาหกรรมผลิตสินค้ากุ้งและอาหารทะเลและแรงงานที่ทำงานบนเรือประมงไทยที่กรมประมงร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ดำเนินการ โดยเน้นเรื่องการจัดหาแรงงาน การจ้างงาน สวัสดิการ รวมถึงสภาพการทำงานของแรงงานในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งและอาหารทะเล และแรงงานประมงสำหรับเรือประมงทั้งที่เป็นคนไทยและแรงงานต่างด้าวโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างแนวทางดังกล่าว

นอกจากนี้ยังมีการจัดทำรายการงานอันตรายสำหรับเด็กในอุตสาหกรรมกุ้งและอาหารทะเลซึ่งได้มีการยกร่างแล้วเสร็จและจะนำไปเผยแพร่ต่อไป ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของการใช้แรงงานที่ดี กรมประมงจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการสัมมนา และแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นของแนวทางข้างต้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ด้วย        ซึ่งแผนดำเนินการข้างต้นจะสอดคล้องกับแนวทางมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงตามที่รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ซึ่งเป็นกรรมการระดับชาติ เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านแรงงานประมงที่เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จำเป็นจะต้องเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการส่งออกสินค้าประมงของประเทศ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมาเห็นชอบกับข้อเสนอแนวทางมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เห็นชอบแล้ว

โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้เสนอแผนการดำเนินงานเพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ซึ่งประเด็นสำคัญที่กระทรวงเกษตรฯโดยกรมประมงและองค์การสะพานปลาเข้าไปดำเนินการทั้งในฐานะหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่  1.การบังคับใช้กฎระเบียบ และการตรวจสอบ

โดยกรมเจ้าท่าร่วมกับกรมประมงจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดระเบียบเรือประมงเข้าระบบอย่างถูกต้องทั้งตัวเรือ และตัวบุคคลบนเรือ การตรวจสอบเรือประมง คนทำงานบนเรือ และอุปกรณ์การทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ

ส่วนการติดตั้งหรือพัฒนาระบบเพื่อใช้ในการบอกตำแหน่งเรือ หรือติดตามเรือประมง (VMS) กรมประมงเป็นหน่วยงานหลัก ขณะที่การควบคุมเรือเข้า - ออกท่าองค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานสนับสนุน

2. การแก้ไขการขาดแคลนแรงงานและการบังคับใช้แรงงานที่นำไปสู่การค้ามนุษย์ ได้แก่การสร้างมาตรฐานลักษณะการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตบนเรือและในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้แรงงานบนเรือประมง กรมประมงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินการดังกล่าวสำหรับการส่งเสริมให้มีการใช้จรรยาบรรณของผู้ประกอบการภาคประมง

สำหรับการจัดตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานภาคประมง สำหรับทำงานบนเรือประมงนำร่องจำนวน 7 ศูนย์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  ระยอง ตราด ชุมพร สงขลา ระนองและสตูล ในการที่จะนำแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตให้ทำงานเฉพาะกิจการบนเรือประมงเท่านั้น โดยมีระบบการควบคุม ตรวจสอบ คุ้มครองแรงงานให้ความรู้เรื่องสิทธิที่พึงจะได้รับแก่นายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงจัดทำข้อตกลงการจ้างที่ชัดเจน กรมประมงจะเข้าไปเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงาน นอกจากนี้ กรมประมงยังได้เปิดเว็บไซต์ Good Fisheries Labour Practices เพื่อเผยแพร่การใช้แรงงานในภาคประมงควบคู่กันอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมงจะได้ประสานเพื่อขอข้อมูลการดำเนินการของหน่วยงานอื่นทั้งจากภาครัฐและเอกชนในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาข้อมูลเพิ่มเติมและจะเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่ได้รับมอบหมายโดยเร่งด่วนต่อไป