หลี่ หมิง เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิลปเดช

วันที่ 08 ต.ค. 2555 เวลา 17:08 น.
ฉ UNICEF Thailand/2012/M. Thomas© UNICEF Thailand/2012/M. Thomas

เด็กๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิลปเดชในเขตจอมทองกำลังสวดมนต์ก่อนรับประทานอาหารเที่ยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิลปเดชเป็นหนึ่งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต 11 แห่งในประเทศไทยที่นำเอา “สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี” มาใช้ในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก สมรรถนะนี้ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติซึ่งได้รับการสนับสนุนจากยูนิเซฟ เป็นแนวทางสำหรับพ่อแม่และครูในการดูแลเด็กด้านต่างๆ เช่น ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา เพื่อให้เด็กเติบโตและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา หลี่หมิง นักแสดงชื่อดังของฮ่องกงและทูตยูนิเซฟได้ไปเยี่ยมชมศูนย์แห่งนี้เพื่อรณรงค์ให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพสำหรับเด็กทุกๆ คน

 

บทความแนะนำ