เปิดชื่อคำสั่งโยกย้ายผู้บริหารกศน.228ราย

วันที่ 20 ก.ย. 2555 เวลา 20:25 น.
เปิดรายชื่อกศน.แต่งตั้งและโยกย้ายผู้บริหาร กศน.จำนวน 228 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.

นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1401/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง จำนวน 228 ราย เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่ผ่านมาโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้

โดยทั้ง 228 ราย มีดังนี้ 1.นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง (ผอ.กศน.) เป็น ผอ.กศน.จ.นครศรีธรรมราช 2.นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผอ.กศน.จ.สตูล เป็น ผอ.กศน.จ.พัทลุง 3.นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผอ.กศน.จ.นนทบุรี เป็น ผอ.กศน.จ.สมุทรสาคร 4.นางสุรางค์ นันทกาวงศ์ ผอ.กศน.จ.ปราจีนบรี เป็น ผอ.กศน.จ.ปทุมธานี 5.นายกิตติศักดิ์ รัตนฉายา ผอ.กศน.จ.สมุทรสงคราม เป็น ผอ.กศน.จ.เพชรบุรี 6. นายเธียร เธียรถาวร ผอ.กศน.จ.ปัตตานี เป็น ผอ.กศน.จ.ยะลา 7.นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผอ.กศน.จ.ยะลา เป็น ผอ.กศน.จ.นราธิวาส 8.น.ส.ขวัญหทัย จารุจินดา ผอ.กศน.จ.อ่างทอง เป็น ผอ.กศน.จ.สระบุรี 9.นายกุลธร เลิศสุริยะกุล ผอ.กศน.จ.ระนอง เป็น ผอ.กศน.จ.นนทบุรี 10. นายนรา เหล่าวิชยา ผอ.กศน.จ.เชียงใหม่ เป็น ผอ.กศน.จ.นครสวรรค์ 11.นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผอ.กศน.จ.นครสวรรค์ เป็น ผอ.กศน.จ.พิษณุโลก 12.นายศุภกร ศรีศักดา ผอ.กศน.จ.พิษณุโลก เป็นผอ.กศน.จ.เชียงใหม่ 13.น.ส.สมหมาย โนสิทธิ์ ผอ.กศน.อ.กรงปินัง จ.ยะลา เป็น ผอ.กศน.อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

14.นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.สุรินทร์ เป็น ผอ.กศน.จ.ยโสธร 15.นายเสถียร เพ็ญภักดี รอง ผอ.กศน.จ.พังงา เป็น ผอ.กศน.จ.พังงา 16.นายธนกร เกื้อกูล รอง ผอ.กศน.จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผอ.กศน.จ.ระนอง 17.น.ส.ดารัตน์ กาญจนาภา รอง ผอ.กศน.จ.นครปฐม เป็น ผอ.กศน.จ.สมุทรสงคราม 18.นางอรณิช วรรณนุช รอง ผอ.กศน.จ.สุราษฎร์ธานี เป็น ผอ.กศน.สิงห์บุรี 19.นายสถิต ทองเหลา รอง ผอ.กศน.จ.ชัยนาท เป็น ผอ.กศน.จ.อำนาจเจริญ 20.นายมานะ สามัคคี รอง ผอ.กศน.จ.ลพบุรี เป็น ผอ.กศน.จ.อุทัยธานี 21.นายธฤติ ประสานสอน รอง ผอ.กศน.อำนาจเจริญ เป็น ผอ.กศน.จ.บึงกาฬ 22.นายชาตรี ม่วงสว่าง รองผอ.กศน.จ.อุดรธานี เป็น ผอ.กศน.จ.พิจิตร 23. นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ รอง ผอ.กศน.จ.นครพนม เป็น ผอ.กศน.จ.อ่างทอง 24.นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รอง ผอ.กศน.จ.ตราด เป็นผอ.กศน.จ.ปราจีนบุรี 25.นางยุพิน บัวคอม รอง ผอ.กศน.จ.ลำพูน เป็น ผอ.กศน.จ.กำแพงเพชร 26.นายจักรกริช บุญเดช รอง ผอ.กศน.จ.มหาสารคาม เป็น ผอ.กศน.จ.จันทบุรี 27.นางวิบูลผล พร้อมมูล รอง ผอ.กศน.จ.ปทุมธานี เป็น ผอ.กศน.จ.สระแก้ว 28.นายอนุชา พงษ์เกษม รอง ผอ.กศน.จ.ชลบุรี เป็น ผอ.กศน.จ.ชัยนาท 29.นายสมเชาว์ กาญจนจรัส รอง ผอ.กศน.จ.พัทลุง เป็น ผอ.กศน.จ.ปัตตานี 30. นายวสันต์ รัชชวงษ์ รอง ผอ.กศน.จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผอ.กศน.จ.สตูล

31.นางโกศล หลักเมือง รอง ผอ.กศน.จ.เพชรบุรี เป็น รอง ผอ.กศน.จ.ประจวบคีรีขันธ์ 32.นายสหรัฐ พูลนาค รอง ผอ.กศน.จ.ราชบุรี เป็น รอง ผอ.กศน.จ.เพชรบุรี 33.น.ส.นัทธมน สกุลณมรรคา รอง ผอ.กศน.จ.หนองคาย เป็น รอง ผอ.กศน.จ.พิษณุโลก 34.นายรวีโรจน์ ปวงกาวี รอง ผอ.กศน.จ.อุตรดิตถ์ เป็น รอง ผอ.กศน.จ.แพร่ 35. นายนริศย์ศักดิ์ รอดเรืองคุณ รอง ผอ.กศน.จ.น่าน เป็น รอง ผอ.กศน.จ.อุตรดิตถ์ 36.นางสุวาลี บุญปัญญา รอง ผอ.กศน.จ.ร้อยเอ็ด เป็น รอง ผอ.กศน.จ.ยโสธร 37.นายสุรัติ วิภักดิ์ รอง ผอ.กศน.จ.กาฬสินธุ์ เป็น รอง ผอ.กศน.จ.ร้อยเอ็ด 38.นายศุภโชค ศิริสุข รอง ผอ.กศน.จ.ชุมพร เป็น รองผอ.กศน.จ.สุราษฎร์ธานี 39.นายประพันธ์ บุญสวัสดิ์ รอง ผอ.กศน.จ.สตูล เป็น รองผอ.กศน.จ.ชุมพร 40.นายสมิง เสมียนรัมย์ รอง ผอ.กศน.จ.สระแก้ว เป็น รอง ผอ.กศน.จ.นนทบุรี 41.นางสมบัติ แก้วมีศรี รอง ผอ.กศน.จ.นนทบุรี เป็น รอง ผอ.กศน.จ.ปทุมธานี 42.นายโกวิท สละชั่ว รอง ผอ.กศน.จ.ระยอง เป็น รอง ผอ.กศน.จ.สระแก้ว 43. พจท.ปกาสิต ตราชื่นต้อง รอง ผอ.กศน.จ.สมุทรสงคราม เป็น รอง ผอ.กศน.กทม. 44.นายประเสริฐ คุปตจิต รอง ผอ.กศน.กทม. เป็น รอง ผอ.กศน.จ.สมุทรสงคราม

45.นางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม รอง ผอ.กศน.จ.สมุทรสาคร เป็น รอง ผอ.กศน.กทม. 46.นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รอง ผอ.กศน.กทม เป็น รอง ผอ.กศน.จ.สมุทรสาคร 47.น.ส.ทิพวรรณ เตียงธวัช รอง ผอ.กศน.จ.พิจิตร เป็น รอง ผอ.กศน.จ.ลำปาง 48.นายไพฑูรย์ บัวสนิท รอง ผอ.กศน.จ.ตาก เป็น รอง ผอ.กศน.จ.พิจิตร 49.นางนงนารถ ขันธะประโยชน์ รอง ผอ.กศน.จ.หนองบัวลำภู เป็น รอง ผอ.กศน.จ.อุดรธานี 50.นายจำรัส สุขประเสริฐ รอง ผอ.กศน.จ.สิงห์บุรี เป็น รอง ผอ.กศน.จ.ตราด 51.นายธนากร ดอนเหนือรอง ผอ.กศน.จ.บึงกาฬ เป็น รอง ผอ.กศน.จ.สุรินทร์

52.นายธนิต บุญประเสริฐ ผอ.กศน.อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็น รอง ผอ.กศน.จ.นครปฐม 53.น.ส.นราวรรณ เวชธรรม ผอ.กศน.อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เป็น รอง ผอ.กศน.จ.พัทลุง 54.นายจำนงค์ กล่อมแก้วผอ.กศน.อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ เป็น รอง ผอ.กศน.จ.สิงห์บุรี 55.ว่าที่ ร.ต.จิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี ผอ.กศน.อ.พาน จ.เชียงราย เป็น รอง ผอ.กศน.จ.เชียงราย 56.นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผอ.กศน.อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ เป็น รอง ผอ.กศน.จ.มหาสารคาม 57.นางสุพล วงศ์หวัน ผอ.กศน.อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็น รอง ผอ.กศน.จ.น่าน 58.น.ส.เรณู ลีสุวรรณ์ ผอ.กศน.อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เป็น รอง ผอ.กศน.จ.ลำพูน 59.นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผอ.กศน.อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ เป็น รอง ผอ.กศน.จ.พังงา 60.นางยุวดี แจ้งกร ผอ.กศน.อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผอ.กศน.จ.อำนาจเจริญ 61.น.ส.สร้อย สกุลเด็น ผอ.กศน.อ.พนา จ.อำนาเจริญ เป็น รอง ผอ.กศน.จ.มุกดาหาร

62.นางพรทิพย์ ศิริแตง ผอ.กศน.เขตบางแค กทม. เป็น ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ กทม. 63.นายสุริยา บุญเฉลิม ผอ.กศน.เขตสาทร กทม. เป็น ผอ.กศน.เขตบางแค กทม. 64.นางสรัญญา พันธุ์เสือ ผอ.กศน.เขตยานนาวา กทม. เป็น ผอ.กศน.เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 65.นายฐปนรรฆ์ ชุติชัยวิวัฒน์กุล ผอ.กศน.เขตจตุจักร กทม. เป็น ผอ.กศน.เขตลาดพร้าว กทม. 66.นางอุไรรัตน์ จันดี ผอ.กศน.เขตดินแดง กทม. เป็น ผอ.กศน.เขตจตุจักร กทม. 67.นางสุนี มณีวรรณ์ ผอ.กศน.เขตวัฒนา กทม. เป็น ผอ.กศน.เขตคลองเตย กทม. 68.นายธนกฤต แพโชติรัตนะกุล ผอ.กศน.เขตคลองเตย กทม. เป็น ผอ.กศน.อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 69.นายวิทยา ทองเนื้อห้า ผอ.กศน.อ.เกาะลันตา เป็น ผอ.กศน.อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 70.นายยงยุทธ์ ไกรมุ่ย ผอ.กศน.อ.ลำทับ จ.กระบี่ เป็น ผอ.กศน.อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 71.นายศักดิ์ชัย นาคเอี่ยม ผอ.กศน.อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เป็น ผอ.กศน.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 72.นางสมพร อ่อนละออ ผอ.กศน.อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เป็น ผอ.กศน.อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 73.น.ส.สุรีย์ อ่วมจันทร์ ผอ.กศน.อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เป็นผอ.กศน.อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 74.นางชนกพร จุฑาสงฆ์ ผอ.กศน.อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เป็น ผอ.กศน.อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 75.นางพลพธู วรฉัตร ผอ.กศน.อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ เป็น ผอ.กศน.อ.หนองหิน จ.เลย 76.นางอุบลรัตน์ ชุนหพันธ์ ผอ.กศน.อ.ขลุง จ.จันทบุรี เป็น ผอ.กศน.อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 77.นายสุเมธ มีเกียรติ ผอ.กศน.อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เป็น ผอ.กศน.อ.ขลุง จ.จันทบุรี

78.นายนพดล วิวิธจินดา ผอ.กศน.อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็น ผอ.กศน.อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 79.นางปริญภรณ์ บุตรกิจ ผอ.กศน.อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เป็น ผอ.กศน.อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 80.นายบรรลือศักดิ์ สิตตานนท์ ผอ.กศน.อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็น ผอ.กศน.อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 81.นายธวัชชัย มณีมาตร ผอ.กศน.อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เป็น ผอ.กศน.อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 82.นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผอ.กศน.อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เป็น ผอ.กศน.อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 83.นางยุพา ประยูรหาญ ผอ.กศน.อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ เป็น ผอ.กศน.อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 84.นางดารณี คณาเขว้า ผอ.กศน.อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เป็น ผอ.กศน.อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 85.นายโสภณ พรหมเจริญ ผอ.กศน.อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เป็น ผอ.กศน.อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86.น.ส.นิพันธ์ ดำเนินผล ผอ.กศน.อ.สวี จ.ชุมพร เป็น ผอ.กศน.อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 87.น.ส.ประไพศรี คงตระกูล ผอ.กศน.อ.เมืองจ.ชุมพร เป็น ผอ.กศน.อ.สวี จ.ชุมพร 88.นายธนสัก ชัยขวัญ ผอ.กศน.อ.ปะทิว จ.ชุมพร เป็น ผอ.กศน.อ.เมือง จ.ชุมพร 89.นายสมศักดิ์ ธิตาเมือง ผอ.กศน.อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เป็น ผอ.กศน.อ.แม่จัน จ.เชียงราย

90.นางลัดดา จันธิมา ผอ.กศน.อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เป็น ผอ.กศน.อ.พาน จ.เชียงราย 91.นางอภิญญา แป้นนอก ผอ.กศน.อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เป็น ผอ.กศน.อ.แม่สาย จ.เชียงราย 92.นางอรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล ผอ.กศน.อ.เมือง จ.เชียงราย เป็น ผอ.กศน.อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 93.นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผอ.กศน.อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็น ผอ.กศน.อ.เมือง จ.เชียงราย 94.นางบงกช พันธนา ผอ.กศน.อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เป็น ผอ.กศน.อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 95.นายวิทยา แสงคำมา ผอ.กศน.อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เป็น ผอ.กศน.อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

96.นายประจันทร์ อินประสงค์ ผอ.กศน.อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย เป็น ผอ.กศน.อ.เทิง จ.เชียงราย 97.นายสุใจ เชื้อเมืองพาน ผอ.กศน.อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เป็น ผอ.กศน.อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 98.นางวัชราพร จิรานันท์สิริ ผอ.กศน.อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็น ผอ.กศน.อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 99.น.ส.ปรียา วรรณฤทธิ์ ผอ.กศน.อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เป็น ผอ.กศน.อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 100.นางออมสิน บุญวงษ์ ผอ.กศน.อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เป็น ผอ.กศน.อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 101.นางนรา ขันธปราบ ผอ.กศน.อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เป็นผอ.กศน.อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 102.นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผอ.กศน.อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เป็น ผอ.กศน.อ.เมือง จ.ตรัง 103.นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผอ.กศน.อ.รัษฎา จ.ตรัง เป็น ผอ.กศน.อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 104.นางปิยะพร เชื้อคำเพ็ง ผอ.กศน.อ.แหลมงอบ จ.ตราด เป็น ผอ.กศน.อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 105.นางเมตรา สารการ ผอ.กศน.อ.เมือง จ.ตราด เป็น ผอ.กศน.อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

106.นางจินตนา สังข์แก้ว ผอ.กศน.อ.พบพระ จ.ตาก เป็น ผอ.กศน.อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 107.นายคำพันธ์ สุพรมอินทร์ ผอ.กศน.อ.สามเงา จ.ตาก เป็น ผอ.กศน.อ.นาแห้ว จ.เลย 108.นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผอ.กศน.อ.เมือง จ.นครปฐม เป็น ผอ.กศน.อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 109.นางรัชนี จันทรอัมพร ผอ.กศน.อ.ดอนตูม จ.นครปฐม เป็น ผอ.กศน.อ.เมือง จ.นครปฐม 110.น.ส.ณัฐชยารัตน์ ชูมีวศินผอ.กศน.อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เป็น ผอ.กศน.อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 111.นางสมปอง สุริวาล ผอ.กศน.อ.นาทม จ.นครพนม เป็น ผอ.กศน.อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 112.นางสำราญ วงศ์สุรศิลป์ ผอ.กศน.อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เป็น ผอ.กศน.อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 113.นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เป็น ผอ.กศน.อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

114.นางจุรารัตน์ เพ็ชรจันทึก ผอ.กศน.อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เป็นผอ.กศน.อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 115.นางวรากร ครุฑขุนทด ผอ.กศน.อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เป็น ผอ.กศน.อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 116.นายประสพสุข ชุ่มกลาง ผอ.กศน.อ. เมืองยาง จ.นครราชสีมา เป็น ผอ.กศน.อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 117.นายทวีศักดิ์ สุทธศรี ผอ.กศน.อ.สีดา จ.นครราชสีมา เป็น ผอ.กศน.อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 118. น.ส.จิตราภรณ์ พิทักษ์วงศ์ ผอ.กศน.อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็น ผอ.กศน.อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 119.นางสุพิศ เจริญรูป ผอ.กศน.อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เป็น ผอ.กศน.อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 120.นางแสนสุข อำนวยการ ผอ.กศน.อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เป็น ผอ.กศน.อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 121.นายพงศกฏ พงศ์เพ็ชร์ ผอ.กศน.อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช เป็น ผอ.กศน.อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 122. นางกอบกุล กลับอำไพ ผอ.กศน.อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เป็น ผอ.กศน.อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 123.น.ส.อภิรมย์ มนัส ผอ.กศน.อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช เป็น ผอ.กศน.อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 124.นางเพียงใจ หอยสังข์ ผอ.กศน.อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราชเป็น ผอ.กศน.อ.รัษฎา จ.ตรัง 125.นางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผอ.กศน.อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ เป็น ผอ.กศน.อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

126.นายเจริญ แสนวิเศษ ผอ.กศน.อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เป็น ผอ.กศน.อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 127.น.ส.วราพร เจริญประเสริฐ ผอ.กศน.อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ เป็น ผอ.กศน.อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 128.นางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผอ.กศน.อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เป็น ผอ.กศน.อ.นาทม จ.นครพนม 129.นายนิวัติ สุขโพธิ์ ผอ.กศน.อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เป็น ผอ.กศน.อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 130.น.ส.วรรณรัชต์ สุปัญญา ผอ.กศน.อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เป็น ผอ.กศน.อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 131.นายวีรวัฒน์ ทองอ่อน ผอ.กศน.อ. เมือง จ.ปราจีนบุรี เป็น ผอ.กศน.อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 132.นายสมบูรณ์ เหล่าวงศ์วัฒนา ผอ.กศน.อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี เป็น ผอ.กศน.อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 133.น.ส.นงเยาว์ จรูญศักดิ์ผอ.กศน.อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เป็น ผอ.กศน.อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 134.น.ส.บัณฑิตา วงษ์วุฒิภัทร ผอ.กศน.อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เป็น ผอ.กศน.เขตดินแดง กทม. 135.นายบุญธรรม แซ่อ่อง ผอ.กศน.อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เป็น ผอ.กศน.อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 136.น.ส.อภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี เป็น ผอ.กศน.อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 137.ว่าที่ ร.ต.ประวิตร จินตประสาท ผอ.กศน.อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี เป็น ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 138.นายนภดล พุฒสกุล ผอ.กศน.อ.เมือง จ.ปัตตานี เป็น ผอ.กศน.อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

139.น.ส.วิรวรรณ มูลจันที ผอ.กศน.อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็น ผอ.กศน.อ.เมือง จ.ปัตตานี 140.นางภัชราพร มีรสสม ผอ.กศน.อ. เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผอ.กศน.อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 141.นายพานิช ศรีงาม ผอ.กศน.อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผอ.กศน.อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 142.นายกรวุฒิ เกิดนาวี ผอ.กศน.อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผอ.กศน.อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 143.น.ส.วริศรา คำนึงธรรม ผอ.กศน.อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผอ.กศน.อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 144.นายสุชาติ บัณฑิตเขียน ผอ.กศน.อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผอ.กศน.อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 145.นางพรทิพย์ จันทรวิเชียร ผอ.กศน.อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผอ.กศน.อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 146.นางอำพรศิลป์ ลิมาภิรักษ์ ผอ.กศน.อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผอ.กศน.อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

147.นางจิตราภรณ์ แก้ววิสัย ผอ.กศน.อ.กะปง จ.พังงา เป็น ผอ.กศน.อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 148.นางสุพันธ์ ทองแกมแก้ว ผอ.กศน.อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เป็น ผอ.กศน.อ.ควนเนียง จ.สงขลา 149.นายเลี่ยม โอนิกะ ผอ.กศน.อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เป็น ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 150.นายวรวุฒิ จริยภัครติกร ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เป็น ผอ.กศน.อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 151.นายสมศักดิ์ จรจิตร ผอ.กศน.อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เป็น ผอ.กศน.อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 152.นายพัชรพงษ์ บุญเลิศ ผอ.กศน.อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็น ผอ.กศน.อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 153.นายชาติชาย เทพรักษ์ ผอ.กศน.อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เป็น ผอ.กศน.อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 154.นายสุพรัตน์ เสรีพงศ์ ผอ.กศน.อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เป็น ผอ.กศน.อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 155.นายธนเดช จักรภพสำเภา ผอ.กศน.อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เป็น ผอ.กศน.อ.เมือง จ.พิษณุโลก 156.นางกัญญา โมลาศน์ ผอ.กศน.อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เป็น ผอ.กศน.อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

157.นายปรีชา เรืองสนาม ผอ.กศน.อ.กุดชุม จ.ยโสธร เป็น ผอ.กศน.อ.เมือง จ.ยโสธร 158.น.ส.ฐิติมา นัยจิตร ผอ.กศน.อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เป็น ผอ.กศน.อ.กุดชุม ยโสธร 159.นางชูตระกูล สว่างวงศ์ ผอ.กศน.อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร เป็น ผอ.กศน.อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 160.นางสุนิสา สุวรรณโณ ผอ.กศน.อ.เบตง จ.ยะลา เป็น ผอ.กศน.อ.ยะหา จ.ยะลา 161.นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ ผอ.กศน.อ.ธารโต จ.ยะลา เป็น ผอ.กศน.อ.เบตง จ.ยะลา

162.น.ส.สุดารัตน์ จ่าภา ผอ.กศน.อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด เป็น ผอ.กศน.อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 163.นายณรงค์ฤทธิ์ บุญกอง ผอ.กศน.อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด เป็น ผอ.กศน.อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 164.นายเผ่าเพชร สาลี ผอ.กศน.อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เป็น ผอ.กศน.อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 165.นางสมพิศ ตลับนาค ผอ.กศน.อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เป็น ผอ.กศน.อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 166.นางสมร วรชิน ผอ.กศน.อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เป็น ผอ.กศน.อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 167.นางละไม ไชยทุม ผอ.กศน.อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด เป็น ผอ.กศน.อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 168.นางบัวบาน ประวิเศษ ผอ.กศน.อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เป็น ผอ.กศน.อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 169.นางไพบูลย์ สัตนาโค ผอ.กศน.อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด เป็น ผอ.กศน.อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 170.นางนิภา พุ่มกะเนาว์ ผอ.กศน.อ.กระบุรี จ.ระนอง เป็น ผอ.กศน.อ.ปะทิว จ.ชุมพร 171.นางสุรางค์รัตน์ พ่วงพี ผอ.กศน.อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เป็น ผอ.กศน.อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 172.พ.อ.อ.วิสุทธ์ เจริญวัย ผอ.กศน.อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เป็น ผอ.กศน.อ.สีดา จ.นครราชสีมา 173.นายสมบูรณ์ พจนา ผอ.กศน.อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เป็น ผอ.กศน.อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 174.นางเยาวลักษณ์ ออกช่อ ผอ.กศน.อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี เป็น ผอ.กศน.อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 175.พ.อ.ท.นิพนธ์ เพ็ชรใส ผอ.กศน.อ.แม่พริก จ.ลำปาง เป็น ผอ.กศน.อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 176. นายพงค์แสนชัย อิสระไพจิตร์ ผอ.กศน.อ.เถิน จ.ลำปาง เป็น ผอ.กศน.อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

177.นายสำเร็จ ศรีวิชัยมูล ผอ.กศน.อ.แม่ทา จ.ลำพูน เป็น ผอ.กศน.อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 178.นายสุพัฒน์ สุวรรณสิงห์ ผอ.กศน.อ.ท่าลี่ จ.เลย เป็น ผอ.กศน.อ.เมือง จ.เลย 179.น.ส.สมร พงษ์พันธ์ ผอ.กศน.อ.หนองหิน จ.เลย เป็น ผอ.กศน.อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 180.นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน.อ.นาแห้ว จ.เลย เป็น ผอ.กศน.อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 181.นายชัยพร บุญปัญญา ผอ.กศน.อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ เป็น ผอ.กศน.อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 182.นายประดิษฐ์ ศิวิไล ผอ.กศน.อ.ระโนด จ.สงขลา เป็น ผอ.กศน.อ.สทิงพระ จ.สงขลา 183.นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ ผอ.กศน.อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เป็น ผอ.กศน.อ.ระโนด จ.สงขลา 184.นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผอ.กศน.อ.นาหม่อม จ.สงขลา เป็น ผอ.กศน.อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 185.นางเบญจมาศ มเหสักขกุล ผอ.กศน.อ.ควนเนียง จ.สงขลา เป็น ผอ.กศน.อ.นาหม่อม จ.สงขลา

186.นายมรกต กันหนองผือ ผอ.กศน.อ.มะนัง จ.สตูล เป็น ผอ.กศน.อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 187.น.ส.วิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อ.ควนกาหลง จ.สตูล เป็น ผอ.กศน.อ.ควนโดน จ.สตูล 188.นางทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อ.ควนโดน จ.สตูล เป็น ผอ.กศน.อ.ควนกาหลง จ.สตูล 189.น.ส.สุวรรณา ธนุคคามิน ผอ.กศน.อ.หนองแซง จ.สระบุรี เป็น ผอ.กศน.อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 190.นายพัฒนา เพชรคชสิทธิ์ ผอ.กศน.อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็น ผอ.กศน.อ.หนองแซง จ.สระบุรี 191.น.ส.ศรีไพร ผิวโสม ผอ.กศน.อ.วังม่วง จ.สระบุรี เป็น ผอ.กศน.อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 192.นายศุภเศรษฐ์ ญาณเศรษฐพัฒน์ ผอ.กศน.อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็น ผอ.กศน.อ.วังม่วง จ.สระบุรี 193.น.ส.ฉัฐนันท์ ฉันทกุล ผอ.กศน.อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เป็น ผอ.กศน.อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

194.นางภัทรมน เยี่ยงไธสงค์ ผอ.กศน.อ.วิหารแดง จ.สระบุรี เป็น ผอ.กศน.อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 195.นางณัฐพร เชื้อมหาวัน ผอ.กศน.อ.ดอนพุด จ.สระบุรี เป็น ผอ.กศน.เขตสาทร กทม. 196.นายรัฐเขต เชื้อมหาวัน ผอ.กศน.อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เป็น ผอ.กศน.เขตยานนาวา กทม. 197.น.ส.จิราภรณ์ วัชรปราการ ผอ.กศน.อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เป็น ผอ.กศน.เขตตลิ่งชัน กทม.198.นายกิตติพงศ์ ปิตะหงษนันท์ ผอ.กศน.อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เป็น ผอ.กศน.อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 199.น.ส.อัษฎา บัวบุญ ผอ.กศน.อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เป็น ผอ.กศน.อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

200.นางกนกรัตน์ บานชื่น ผอ.กศน.อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ เป็น ผอ.กศน.อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 201.นายพัฒนา ปู่วัง ผอ.กศน.อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เป็น ผอ.กศน.อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 202.นางนิรมล หนองเหล็ก ผอ.กศน.อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เป็น ผอ.กศน.อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 203.นางอภิญญา ลีบ่อน้อย ผอ.กศน.อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย เป็น ผอ.กศน.อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 204.พ.จ.อ.สมเจตน์ สวาศรี ผอ.กศน.อ.สังคม จ.หนองคาย เป็น ผอ.กศน.อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 205.นางนิโลบล บุตรศรี ผอ.กศน.อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู เป็น ผอ.กศน.อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 206.นายเรืองยศ โนราช ผอ.กศน.อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เป็น ผอ.กศน.อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

207.นายจรูญ แสงสาคร ผอ.กศน.อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เป็น ผอ.กศน.อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 208.นายกุญชร สุธรรมวิจิตร ผอ.กศน.อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เป็น ผอ.กศน.อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 209.นายวินัย ขันจันทา ผอ.กศน.อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี เป็น ผอ.กศน.อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 210.นางนิตยา สุภาษร ผอ.กศน.อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี เป็น ผอ.กศน.อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 211.นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี เป็น ผอ.กศน.อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 212.นายทวีชัย ศรีลับศรี ผอ.กศน.อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เป็น ผอ.กศน.อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

213.นายพิษณุ ภูมิภาค ผอ.กศน.อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เป็น ผอ.กศน.อ.เมืองอุบลราชธานี 214.นายอุทัย กากแก้ว ผอ.กศน.อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี เป็น ผอ.กศน.อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 215.นางอมรรัตน์ คงสำรวย ผอ.กศน.อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เป็น ผอ.กศน.อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 216.นายจรูญ พิมพ์ศิริ ผอ.กศน.อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เป็น ผอ.กศน.อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 217.นายเฉลิมพล อ่อนละออ ผอ.กศน.อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เป็น ผอ.กศน.อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 218.นายสมพงษ์ จันทร์เกษ ผอ.กศน.อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เป็น ผอ.กศน.อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 219.นางฉิมพลีรดา ภาโว ผอ.กศน.อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี เป็น ผอ.กศน.อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 220.นางนิตยา ภูพันนา ผอ.กศน.อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี เป็น ผอ.กศน.อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์

221.นายประกิต จันทร์ศรี ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร (ศว.) เป็น ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 222.นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผอ.ศว.นครสวรรค์ เป็น ผอ.ศว.สมุทรสาคร 223.นายเจริญศักดิ์ ดีแสน ผอ.กศน.อำเภอเทิง จ.เชียงราย เป็น ผอ.ศว.นครสวรรค์ 224.นายพรศักดิ์ ธรรมวานิช ผอ.กศน.อ.ภูหลวง จ.เลย เป็น ผอ.ศว.สระแก้ว 225.นายองอาจ อ้อหิรัญ ผอ.ศูนย์ฝึกวิชาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร (ศฝช.) เป็น ผอ.ศฝช.สุรินทร์ 226.นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผอ.ศฝช.สุรินทร์ เป็น ผอ.ศฝช.มุกดาหาร 227.นายเอกชัย ปานเม่น ผอ.ศฝช.เชียงราย เป็น ผอ.ศฝช.ชุมพร และ 228.นายพิสิษฐ์ วศินภัทรโภคิน ผอ.ศฝช.ชุมพร เป็น ผอ.ศฝช.เชียงราย