โพลชี้ควรปลูกฝังซื่อสัตย์ให้เยาวชนมากสุด

วันที่ 15 ก.ย. 2555 เวลา 11:19 น.
นิด้าโพลเผย ปชช.เห็นว่าควรปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้ กับเยาวชนไทยมากสุด รองมาคือความมีวินัย

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คุณธรรม กับ เยาวชนไทยในอนาคต”  สำรวจระหว่างวันที่ 4 - 10 กันยายน 2555 โดยสำรวจจากประชาชนทั่วประเทศ  จำนวน 1,256  หน่วยตัวอย่าง พบว่า คุณธรรมพื้นฐานที่เยาวชนควรได้รับการปลูกฝังมากที่สุด  อันดับหนึ่ง ร้อยละ 29.78  ความซื่อสัตย์  อันดับสอง ร้อยละ 28.42  การมีวินัย อันดับสาม ร้อยละ 11.31  มีความสามัคคี อันดับสี่ ร้อยละ 9.63  การมีน้ำใจ อันดับห้า ร้อยละ 9.16 มีความขยัน อันดับหก ร้อยละ 5.89 มีความสุภาพ  อันดับเจ็ด ร้อยละ 5.49 ประหยัด และอันดับแปด    ร้อยละ 0.32 ความสะอาด ท้ายสุดสิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อเยาวชนไทยในอนาคต คือ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ มีความกตัญญูกตเวที รวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง และเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต