มท.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจว.

วันที่ 10 ก.ย. 2555 เวลา 16:48 น.
มหาดไทย จับมือ 8 มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือ MOU จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดรับมือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

นายพระนาย  สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยจะจัดสัมมนาเพื่อสรุปผลและกำหนดทิศทางการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC(Area Based Collaborative Research) และการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC) ระหว่างกระทรวงมหาดไทย จังหวัด และกลุ่มจังหวัด กับ 8 มหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีดำเนินการในแต่ละพื้นที่ที่ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่มีนาคม 2555

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดทำโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ขึ้นในพื้นที่ 76 จังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน มี.ค.2555เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค

สำหรับการดำเนินงานในปี 2556 มหาดไทยเตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค โดยจะจัดตั้งศูนย์ ROC ขึ้นที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต