โจ๋แม่ฮ่องสอนตั้งท้องไม่พร้อมพุ่ง

วันที่ 29 ส.ค. 2555 เวลา 14:05 น.
โจ๋แม่ฮ่องสอนตั้งท้องไม่พร้อมพุ่ง
สสจ.เผยวัยรุ่นแม่ฮ่องสอนตั้งครรภ์ไม่พร้อมตัวเลขสูงสุดของภาคเหนือ

 

นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ปัจจุบันวัยรุ่นแม่ฮ่องสอนตั้งครรภ์แบบไม่มีความพร้อมเป็นตัวเลขสูงสุดของภาคเหนือเนื่องจากขาดการป้องกันหรือไม่สวมถุงยาอนามัย โดยในปี 2554 จ.แม่ฮ่องสอน มีหญิงตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 20 ปีจำนวน 603 คน คิดเป็น 22.26% ของหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด หรือ 5.41% ของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี และมีหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี คลอดบุตร 17.92% ของหญิงคลอดทั้งหมด อัตราการฝากครรภ์ครบ 4 ครั้งตามเกณฑ์  79.77% (เกณฑ์ : ร้อยละ 90 )  โดยมาฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ตามเกรฑ์ 71.69 %( เกณฑ์ : ร้อยละ 50 ) ได้รับการคัดกรองธาลัสซีเมีย  97.0% (เกณฑ์ : ร้อยละ 80)  มีมารดาตาย 2 คนคิดเป็นอัตราส่วนมารดาตาย 72.33 ต่อแสนการเกิดมีชีพ (เกณฑ์ 18 ต่อแสนการเกิดมีชีพ)   ขณะที่ด้านทารกพบอัตราขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด  32.03 ต่อพันการเกิดมีชีพ (เกณฑ์ : ไม่เกิน 30 ต่อพันการเกิดมีชีพ) ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ตามเกณฑ์ 11.44% (เกณฑ์ : ไม่เกินร้อยละ 7)  อัตราทารกปริกำเนิด 7.19 ต่อพันการเกิดมีชีพ และ อัตราทารกตาย 11.57 ต่อพันการเกิดมีชีพ (เกณฑ์ : ไม่เกิน 15 ต่อ พันการเกิดมีชีพ)  และจากการสำรวจพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนชั้น ม.5 และ ปวช. ปีที่2   ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่า เคยมีเพศสัมพันธ์ ในนักเรียนชั้น ม.5 ชาย  17.4% หญิง  11.7 % ปวช. ชาย 19.8% หญิง 15.7% ใช้ถุงยางอนามัย ในนักเรียนชั้น ม.5 ชาย 55.9% หญิง 47.7  ปวช. ชาย  54.2% หญิง  70.6% การใช้ถุงยางอนามัยกับคู่รักในปีที่ผ่านมา  อำเภอที่มีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงสุด คือ อ.สบเมย  รองลงมา คือ อ.ปางมะผ้า

บทความแนะนำ