เฉลิมนัดก.ตร.ถกตั้งที่ปรึกษาสบ10

วันที่ 28 ส.ค. 2555 เวลา 21:37 น.
เฉลิมนัดประชุมก.ตร.29ส.ค.ดันเปิดตำแหน่งที่ปรึกษาสบ10ด้านสืบสวนให้พล.ต.ท.จรัมพร

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีกำกับการตร. นัดประชุมก.ตร. ครั้งที่ 12/2555 วันที่ 29ส.ค. เวลา 14.00น.โดยมีวาระสำคัญ คือ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผบก.-รองผบช.หรือเทียบเท่าวาระประจำปี2555 การกำหนดตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ 10) (ด้านสืบสวน)โดยคาดการณ์ว่า จะให้ พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี ผู้ช่วยผบ.ตร. มาดำรงตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งยังมีการปรับโครงสร้างและกำหนดตำแหน่งให้กับระดับกองบัญชาการต่างๆ ได้แก่ การกำหนดปรับโครงสร้างและกำหนดตำแหน่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) สำนักงานกฎหมายและคดี (กมค.) กองทะเบียนพล (ทพ.) สำนักงานกำลังพล (สกพ.) และตำแหน่งจเรตำรวจ (จต.) และหารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงข้าราชการตำรวจ

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่ต้องพิจารณาเรื่องการเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2555ครั้งที่1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย.) ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ดำรงตำแหน่งผบก. หรือเทียบเท่าขึ้นไป และรองผบก.หรือเทียบเท่าที่รับอัตราเงินเดือนระดับส.6 และขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน์ ผบก.สบส. ส่วนเรื่องที่เสนอเพื่อทราบที่สำคัญรายงานการออกระเบียบก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ.2555 และระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดจำนวนในการแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาพนักงานสอบสวน พ.ศ. 2555 และการขอทบทวนอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.)

ขณะที่มีรายงานแจ้งว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดระเบียบวาระการประชุมและกำหนดนัดการประชุม ก.ต.ช.ครั้งที่ 4/2555 ในวันที่ 31 ส.ค. เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อที่จะรอให้ก.ตร.อนุมัติการเปิดตำแหน่งที่ปรึกษา สบ 10 และมีระเบียบการนัดประชุมแจ้งล่วงหน้า ขั้นตอนธุรการยังไม่แล้วเสร็จได้ทันการประชุมดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม มีการคาดกันว่า การประชุมก.ตร.ครั้งต่อไป จะมีการนัดประชุมให้เสร็จภายในวันที่30 ก.ย. เพื่อพร้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร. ทำหน้าที่บริหารยุทธศาสตร์ด้านงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด และการต่อต้านการก่อการร้ายให้ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผบช.ก. แล้วจึงนำเสนอเข้าที่ประชุมก.ตร.ในอาทิตย์ถัดมา โดยจะมีตำแหน่งสำคัญที่คาดว่าจะถูกปรับเปลี่ยนขึ้นมา ได้แก่ ผู้ช่วยผบ.ตร. 1 ตำแหน่ง และ ตำแหน่งผบช.ก. อีก 1 ตำแหน่ง ที่ต้องมีระดับผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการขึ้นมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่วางลงต่อไป

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต