ผดุงลุยแปดริ้วกระตุ้นโอท็อป

  • วันที่ 28 ส.ค. 2555 เวลา 21:02 น.

เลขานุการฯ มท.1 เตรียมลุยแปดริ้วติดตามความคืบหน้าการทำงานตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการแก้ปัญหายาเสพติด

นายผดุง ลิ้มเจริญรัตน์ เลขานุการรมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 29 ส.ค.จะนำคณะทำงานลงพื้นที่จ.ฉะเชิงเทรา ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เช่น การยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การส่งเสริมช่องทางการกระจายและการจำหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ทั้งนี้ จะลงพื้นที่อ.บางคล้า เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้อ.บางคล้า ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเข้าไปดูแล และส่งเสริมให้มีการยกระดับสินค้า OTOP ชุมชนเหล่านี้ให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ในเรื่องนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าอย่างเต็มที่ 

นอกจากนั้น จะเดินทางไปยังองค์การตลาดกลางกระทรวงมหาดไทย สาขาบางคล้า ซึ่งเป็นตลาดกลางเพื่อให้เกษตรกรในภาคตะวันออก และบริเวณใกล้เคียงนำผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อในราคายุติธรรม และสร้างการจ้างแรงงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

นายผดุงกล่าวว่า จะเดินทางไปติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด การบำบัดฟื้นฟู 1 อำเภอ 1 ค่ายบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต  ลงไปดูกระบวนการบำบัดฟื้นฟู การคัดกรองผู้เสพยา เพื่อตัดวงจรของผู้เสพยาเสพติด ตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลที่มุ่งเน้นคืนคนดีสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป   รวมถึงไปดูการวางระบบการทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จ.ฉะเชิงเทราด้วย

ข่าวอื่นๆ