กกอ.สั่งรับนักศึกษาติดเอดส์เข้าเรียนปกติ

วันที่ 28 ส.ค. 2555 เวลา 18:44 น.
รองเลขากกอ.ชี้นักศึกษาพยาบาลติดเชื้อเอดส์ต้องได้สิทธิกลับเข้าเรียนชี้ไม่ใช่โรคติดต่อกันได้โดยง่าย

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.) เปิดเผยว่า กรณีนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียน 3 ราย เข้ายื่นข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระบุว่าถูกให้ออกจากภาควิชาที่เรียนอยู่โดยไม่เป็นธรรม ภายหลังจากที่ผลตรวจเลือดปรากฏว่ามีเชื้อเอชไอวี ซึ่งมีแนวทางที่ปฏิบัติกันมาในกลุ่มนักศึกษาที่เรียนด้านสาธารณสุข คือการจัดทำข้อตกลงร่วมกันว่านักศึกษาจะต้องสมัครใจที่จะเข้ารับการตรวจ เลือด ซึ่งหากนักศึกษาไม่สมัครใจสามารถแจ้งรายละเอียดดังกล่าวแก่คนไข้ที่นักศึกษา ดูแลได้ว่านักศึกษาคนนี้ไม่ยินยอมรับการตรวจเลือดได้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนนักศึกษาที่พบว่าป่วยเป็นโรคเอดส์นั้นยังสามารถรักษาคน ไข้ได้และสามารถศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ได้ เพราะบางสาขาก็ไม่จำเป็นต้องสัมผัสคนไข้ และไม่ได้มีข้อห้ามใดๆ กำหนดไว้ ขณะที่โรคเอดส์ก็ไม่ใช่โรคติดต่อร้ายแรงและไม่ได้ติดต่อกันโดยง่าย เพราะไม่ใช่วัณโรค ดังนั้นกรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้ควรให้สิทธิแก่นักศึกษาเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะ เลือกกลับเข้าไปศึกษาต่อหรือจะดำเนินการอย่างไร