โพลเผยคนพอใจนโยบาย30บาท

วันที่ 25 ส.ค. 2555 เวลา 11:30 น.
โพลเผยคนพอใจนโยบาย30บาท
นิด้าโพล เผย ประชาชนพอใจ 3 นโยบายรัฐ เทคะแนนนโยบาย 30บาท อันดับ 1 ต่อด้วยปัญหายาเสพติด-ท่องเที่ยว ไม่ปลื้มแก้ไขรธน.และแก้ไฟใต้'

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงาน 16 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เป็นการสำรวจจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,203 หน่วยตัวอย่าง

พบว่าประชาชนพึงพอใจต่อ 3 นโยบายของรัฐบาล ในรอบ 1 ปี อยู่ในระดับมาก ได้แก่ อันดับ 1 การประกันสุขภาพ "30 บาท รักษาทุกโรค" โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 อันดับ 2 การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 อันดับ 3 "มหัศจรรย์ไทยแลนด์" และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51

สำหรับนโยบายที่ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับน้อย ได้แก่ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.41 และการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.31 สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน อยู่ระดับปานกลางเช่น พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกร รวมถึง ผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ำกว่า 500,000 บาท อย่างน้อย 3 ปี และลดภาษีรถยนต์คันแรก ส่วน เพิ่มเบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุแบบขั้นบันได การขึ้นค่าแรง วันละ 300 บาท ประชาชนมีระดับความพึงพอใจมาก ขณะการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ประชาชนพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ เงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ 1 ล้านบาท จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดละ 100 ล้านบาท และการแก้ไขภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน

 

โพลเผยคนพอใจนโยบาย30บาท
โพลเผยคนพอใจนโยบาย30บาท