41หลักสูตร8สถาบันไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน

วันที่ 15 ส.ค. 2555 เวลา 12:48 น.
41หลักสูตร8สถาบันไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
กกอ.ระบุ 41 หลักสูตรจาก 8 สถาบัน 11 ศูนย์ ที่ไม่ผ่านการประเมินสถานศึกษานอกที่ตั้ง

นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกอ. รับทราบผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 10 มี.ค.-30 มิ.ย. ซึ่งมีจำนวน 15 สถาบัน 18 ศูนย์ 50 หลักสูตร พบว่ามีหลักสูตรผ่านการประเมิน 2 หลักสูตร 2 สถาบัน 2 ศูนย์ ขณะที่อีก 41 หลักสูตร 8 สถาบัน 11 ศูนย์ ไม่ผ่านการประเมิน และต้องปรับปรุง 7 หลักสูตร 5 สถาบัน 5 ศูนย์ สำหรับหลักสูตรที่ไม่ผ่าน ส่วนใหญ่จะเป็นระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ศูนย์นอกที่ตั้งได้ปิดตัวเองไปแล้วจำนวน 57 ศูนย์ ดังนั้นจะมีศูนย์นอกที่ตั้งที่ต้องไปตรวจประเมินในปี 2555 อีก 162 ศูนย์ ประมาณ 300 กว่าหลักสูตร

“กกอ.กำลังจะสรุปผลการตรวจประเมินเพื่อแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษารับทราบ หากสถาบันใดต้องการจะทักท้วงผลการตรวจประเมิน ต้องดำเนินการภายใน 30 วัน ตั้งแต่ได้รับทราบผล ทั้งนี้หลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินมีผลทำให้สถาบันจะต้องไม่เปิดรับนิสิตนักศึกษาหลักสูตรนั้นในปีการศึกษา 2556 อีก แต่จะไม่มีผลกระทบกับนิสิตนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่แล้ว” นพ.กำจร กล่าว

นอกจากนี้ กกอ.ยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งเมื่อประกาศใช้แล้ว เชื่อว่าจะทำให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมีคุณภาพมากขึ้น ขณะที่สถาบันที่จัด การศึกษาไม่มีคุณภาพจะต้องปิด และการเปิดสอนนอกที่ตั้งไม่สามารถดำเนินการได้ง่ายเหมือนก่อน หากจะขอเปิดสอนนอกที่ตั้งจะต้องขออนุญาตจาก รมว.ศึกษาธิการ ก่อน