โพลล์เผยแม่อยากให้ลูกเป็นคนดี

วันที่ 11 ส.ค. 2555 เวลา 10:16 น.
โพลล์เผยแม่อยากให้ลูกเป็นคนดี
นิด้าโพลเผยแม่อยากให้ลูกเป็นคนดีมีคุณธรรมไม่เกเร-ห่วงติดยาเสพติด

นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นสุภาพสตรีและมีบุตรทั่วประเทศ เกี่ยวกับเรื่อง “ลูก ความหวังของแม่” จากการสำรวจพบว่า แม่ ร้อยละ 36.92 มีความคาดหวังให้ลูกเป็นคนดี มีคุณธรรม และไม่ทำให้สังคมเดือดร้อน รองลงมา ร้อยละ 35.79 คาดหวังให้ลูก  ประสบความสำเร็จด้านการศึกษา และร้อยละ 10.69 คาดหวังให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เมื่อถามว่าปัญหาใดที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับลูกมากที่สุด พบว่า แม่ ร้อยละ  66.32 ไม่อยากให้ลูกเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รองลงมา ร้อยละ 10.45 ไม่อยากให้ลูกประสบอุบัติเหตุ หรือ    โดนลูกหลงจากการทะเลาะวิวาท และร้อยละ 5.75 ไม่อยากให้ลูกมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือไม่ไปทำแท้ง ท้ายสุดในฐานะของผู้เป็นแม่ ฝากถึงเยาวชนไทยในปัจจุบันว่าไม่อยากให้เกเร เป็นเด็กดีของพ่อแม่ และเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม