สผ.ชง 'ปู' คลอดแผนรับมือโลกร้อน ดันเป็นวาระแห่งชาติ

วันที่ 08 ส.ค. 2555 เวลา 16:27 น.
สผ.ชง 'ปู' คลอดแผนรับมือโลกร้อน ดันเป็นวาระแห่งชาติ เสนอเพิ่มหมวดงบประมาณ นางนิรวาน พิพิธสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ.2555-2593 โดยมีข้อเสนอให้รัฐประกาศเป็นวาระแห่งชาติ และต้องให้ความสำคัญด้านงบประมาณเป็นลำดับแรก

นางนิรวาน กล่าวว่า กระบวนการผลักดันแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงได้นั้น สำนักงบประมาณจะต้องมีการเพิ่มหมวดงบประมาณด้านการบริหารจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มีความชัดเจนในเอกสารงบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้แต่ละกระทรวงสามารถกำหนดแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ

นางนิรวาน กล่าวว่า การระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทฯ ครั้งนี้เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงเป็นรอบสุดท้าย ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จากนั้นจึงจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

นางนิรวาน กล่าวว่า ร่างแผนแม่บทฯ ดังกล่าวมีแนวทางดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วน 5 ปี ระยะกลาง 6 ปี และระยะยาว 10 ปี โดยมียุทธศาสตร์ 3 ด้านคือ 1.การตั้งรับและปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกร้อน เช่น การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยและประมงพื้นบ้านตามวิถีชุมชน การใช้ผังเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมและแหล่งผลิตอาหาร การจัดทำระบบข้อมูลการเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง

2.การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายใช้พลังงานทางเลือกแทนการนำเข้าน้ำมันไม่ต่ำกว่า 20.3% ภายในปี 2565 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานไม่น้อยกว่า 25% ภายในปี 2573 และ3.การเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลและองค์กรต่างๆ ในการจัดการความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ด้านนางรวีวรรณ ภูริเดช รองเลขาธิการ สผ. กล่าวว่า ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ประเทศไทยจึงเข้าร่วมลงนามและให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารโตเกียว โดย สผ.เป็นหน่วยงานประสานงานกลางของอนุสัญญาดังกล่าว

บทความแนะนำ