สปต.ค้านตั้งศูนย์ดับไฟใต้ที่กทม.

วันที่ 07 ส.ค. 2555 เวลา 14:21 น.
สปต.ค้านรัฐบาลตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กทม.

แหล่งข่าว เปิดเผยว่า สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  (สปต.)ได้ประชุมสภา นัดพิเศษพิจารณาการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลมีแนวคิดจะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นที่กรุงเทพ โดยรวมหน่วยงานทั้ง 16 กระทรวง ที่เกี่ยวข้องทั้งงานความมั่นคงและงานการพัฒนา และมีแนวคิดที่จะให้กองทัพภาค 4 เป็นผู้กำกับดูแลฝ่ายพลเรือนทุกเรื่อง  รวมทั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) ทั้งๆที่มี พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553  อยู่แล้ว  เพราะในระยะเวลา 8 ปี รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มาก  เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบ แต่ผลงานไม่เป็นที่ประจักษ์ ว่าสามารถแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ได้  และจากการฟังเสียงประชาชนในพื้นที่  มีการวิพากษ์วิจารณ์ และเริ่มขาดความเชื่อมั่นต่อนโยบายของกองทัพ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ทั้งนี้แถลงการณ์ ยังระบุว่า ที่ประชุม สปต.มีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของรัฐบาล ที่จะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะนโยบายการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555 –2557 ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม การรับฟัง และสะท้อนความเห็นจากภาคประชาชนกับภาครัฐ  มีสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการ ตลอดทั้งเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกัน ได้แยกงานระหว่างฝ่ายความมั่นคงที่มี พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2554  กับงานด้านการพัฒนาฝ่ายผลเรือน ที่มี พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553ไว้อย่างชัดเจน และดำเนินยุทธศาสตร์สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทนราษฎรรับทราบแล้ว จึงเห็นว่ารัฐบาลควรบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับนโยบาย นอกจากนี้มีรายงานว่าที่ประชุม สปต. ยังไม่เห็นด้วยในการมอบหมายให้แม่ทัพภาค 4  เป็นผู้กำกับดูแลกิจการในพื้นที่ครอบคลุมไปถึงกิจการฝ่ายพลเรือน  และการอำนวยความยุติธรรม โดยแยกงานการพัฒนาและความมั่นคงออกจากกัน เห็นว่าภารกิจของกองทัพมีมากอยู่แล้ว   ควรเน้นการรักษาอธิปไตย และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก  จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐให้มากยิ่งขึ้น ส่วนในกรณีมีการกล่าวอ้างว่า การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้        ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะมี พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ พ.ร.บ.ความมั่นคงแห่งชาติซ้ำซ้อนกันอยู่  ขอเรียนว่า พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน มาอย่างกว้างขวาง และผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภามาแล้วจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ในทางกลับกันยังเป็นการหนุนเสริม พ.ร.บ.ความมั่นคงแห่งชาติอีกด้วย อีกทั้งประชาชนค่อนข้างพึงพอใจกับการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ สปต. ซึ่งมาจากภาคประชาชน จึงแสดงจุดยืนมายังรัฐบาล