เกษตรฯจัดประชุมดิน-น้ำในกรอบเอเปค

วันที่ 01 ส.ค. 2555 เวลา 17:09 น.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านดินและน้ำในกรอบเอเปค

นายธีระ  วงศ์สมุทร รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค หรือ เอเปค (APEC : Asia Pacific Economic Cooperation) และยืนยันถึงแผนการสนับสนุนการผลิตอย่างยั่งยืน และการอำนวยความสะดวกด้านการค้าที่ประเทศสมาชิกเอเปคได้ร่วมกันเสนอโครงการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการแนบท้ายปฏิญญานิอิกาตะ ในการประชุมระดับรัฐมนตรีเกี่ยวกับความมั่นคงอาหารเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2553 ที่ ประเทศญี่ปุ่น   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้กำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานด้านดินและน้ำเพื่อการเกษตร หรือ APEC International Conference on Natural Resources and Infrastructure Management for Agriculture” ระหว่างวันที่ 6 – 8  ส.ค. 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

โดยการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการที่ไทยได้เสนอบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการความมั่นคงอาหารแนบท้ายปฏิญญานิอิกาตะว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค  เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านดินและน้ำ ที่จะเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการสนับสนุนการผลิตภาคเกษตร ขณะเดียวกัน ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ปัญหาการขาดแคลนน้ำ รวมทั้งปัญหาอุทกภัย เกิดขึ้นในเกือบทุกพื้นที่  ซึ่งมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย ่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรโดยตรง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืนในอนาคต

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กล่าวว่า สำหรับแนวทางการประชุมครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอผลงานวิจัย และการปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ด้านดินและน้ำของแต่ละเขตเศรษฐกิจ ทั้งเขตเศรษฐกิจพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย 21 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี จีน รัสเซีย จีนฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิบปินส์ สิงคโปร์ จีนไทเป เวียดน าม สหรัฐอเมริกา และไทย ที่จะเเป็นประโยชน์กับสมาชิกเอเปคในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคเกษตรในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะมีทั้งฝ่ายไทยและสมาชิกเอเปค รวม 150 คน นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังได้มีการเชิญผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคการศึกษาเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย