กรมชลฯยุติศึกษาอ่างเก็บน้ำแม่ปิงตอนบน

  • วันที่ 30 ก.ค. 2555 เวลา 21:09 น.

กรมชลประทานยุติการศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปิงตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ หลังเกิดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ 

นายสถิตพงษ์ สุดชูเกียรติ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ที่มีนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ว่า ปัญหาอ่างเก็บน้ำแม่ปิงตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ และปัญหาอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอให้กรมชลประทานยุติการศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปิงตอนบน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการยุติความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ ตามที่คณะทำงานจังหวัดเสนอ

ส่วนปัญหาอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบราชธานี คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติให้จังหวัดอุบลราชธานีแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบระดับน้ำที่เหมาะสมในการบริหารจัดการน้ำ  แล้วให้สำนักงานที่ดินอำเภอน้ำขุ่น สำรวจรังวัดเนื้อที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ  โดยให้กำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจน   และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบรายละเอียดการขอรับความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ  อาทิ  ค่าเสียโอกาส  ค่าชดเชยที่ดินที่เป็นพื้นที่เสียหายถาวร และเสียหายชั่วคราว ค่าฟื้นฟูที่ดิน ว่าสมควรให้ความช่วยเหลือจำนวนเท่าใด

ข่าวอื่นๆ