โพลเผยธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพในฝันคนกรุง

วันที่ 25 ก.ค. 2555 เวลา 11:15 น.
โพลเผยธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพในฝันคนกรุง
นิด้าโพลเผยธุรกิจส่วนตัวคืออาชีพในฝันของคนกรุงเทพฯ อยากเป็นดารานักแสดง รายได้ดีมีชื่อเสียง

โพลเผยธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพในฝันคนกรุง
โพลเผยธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพในฝันคนกรุง

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “อาชีพในฝัน” โดยสำรวจจากประชาชนทั่วกรุงเทพมหานคร  จำนวน 1,247  หน่วยตัวอย่าง พบว่า ชาว กทม. ร้อยละ 25.92 อยากเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด เพราะรายได้ดีและไม่ต้องเป็นลูกน้องใคร รองลงมา ร้อยละ 14.91 อยากเป็นแพทย์ เพราะ รายได้สูง มีเกียรติ และได้ช่วยเหลือผู้อื่นในขณะที่ ร้อยละ 12.66 เลือกอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เพราะ มีความมั่นคง และสวัสดิการดี  อีกร้อยละ 11.68  อยากเป็นครู/อาจารย์ เพราะ ได้สอนหนังสือ ได้ให้วิชาความรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดี ส่วนร้อยละ 10.33 อาชีพดารา/นักแสดง  เพราะ รายได้ดี และมีชื่อเสียง