สธ.ออกกฎคุมส้วมร้านอาหาร-ปั๊ม

วันที่ 23 ก.ค. 2555 เวลา 18:31 น.
สธ.ออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานส้วม ขีดเส้นร้านอาหาร-ปั๊มน้ำมันต้องปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะภายใน 1 ปี วางระเบียบละเอียดยิบ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาwww.ratchakitcha.soc.go.thได้เผยแพร่กฎกระทรวงสาธารณาสุขกำหนดส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะในร้านจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มและสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซสำหรับยานพาหนะ พ.ศ.2555 โดยมีเนื้อหาสถานที่ดังกล่าวต้องปรับปรุงส้วมให้ถูกสุขลักษณะภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

สำหรับสาระสำคัญของกฎกระทรวงนี้เป็นการกำหนดให้ห้องส้วมที่ถูกต้องสุขลักษณะมีดังนี้

1.มีขนาดพื้นที่ภายในของห้องไม่น้อยกกว่า 0.90.ตารางเมตร (ตร.ม.)ต่อหนึ่งที่นั่ง และต้องมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร แต่ถ้าห้องอาบน้ำและห้องส้วมรวมอยู่ในห้องเดียวกัน ต้องมีขนาดพื้นที่ภายในของห้องไม่น้อยกว่า 1.50 ตร.ม.

2.มีระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงส่วนที่ต่ำสุดขอคานหรือเพดานหรือสิ่งอื่นที่ติดกับคานหรือเพดานต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตรทั้งที่มีและไม่มีระบบปรับอากาศ

3.มีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่า 10%ของพื้นที่ห้อง หรือพัดลมระบายอากาศในจำนวนที่สามารถระบายอากาศได้อย่างเพียงพอ

4.มีแสงสว่างไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์

5.มีความลาดเอียงของพื้นห้องไม่น้อยกว่า 1ใน100ส่วนและมีจุดระบายน้ำทิ้งอยู่ในตำแหน่งต่ำของพื้นห้อง

6.มีน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอ ถ้ามีภาชนะเก็บกักน้ำ ต้องดูแลให้สะอาดและมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

7.มีสายฉีดน้ำชำระหรือภาชนะตักน้ำหรือจัดให้มีกระดาษชำระเพียงพอ

8.มีสบู่หรือน้ำยาล้างมือ

9.ที่ปัสสาวะต้องมีระบบการดักกลิ่น

10.มีอ่างล้างมือที่สะอาดและต้องมีระบบการดักกลิ่นพร้อมก๊อกน้ำ

11.มีโถส้วมแบบนั่งยองหรือแบบนั่งราบถ้าเป็นโถส้วมแบบนั่งยองให้ที่ว่างของโถส้วมสูงกว่าพื้นห้องได้ไม่เกิน 5 เซนติเมตรในกรณีมีความจำเป็นให้ที่วางรองเท้าของโถส้วมสูงกว่าพื้นห้องเกิน 5 เซนติเมตรและให้มีพื้นที่ด้านข้างของโถส้วมอย่างเพียงพอ

12.ในกรณีที่มีท่อระบายอุจจาระ ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตรและมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1ใน10 ส่วน

13.มีท่อระบายก๊าซขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.50 เซนติเมตรที่ฐานส้วม หรือที่ท่อสิ่งปฎิกูลซึ่งอยู่ใกล้กับโถส้วม โดยให้เดินท่อออกไปด้านนอกผนัง

14.มีระบบกำจัดสิ่งปฎิกูลแบบติดกับที่ หรือมีท่อรับสิ่งปฎิกูลไปยังระบบกำจัดสิ่งปฎิกูลรวม ทั้งนี้ให้ประเภทและขนาดของระบบกำจัดสิ่งปฎิกูลแบบติดกับที่และระยะเวลาในการสูบตะกอนจากระบบกำจัดสิ่งปฎิกูลแบติดกับที่ และค่ามาตรฐานของน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ออกจากระบบกำจัดสิ่งปฎิกูลแบบติดกับที่หรือระบบกำจัดสิ่งปฎิกูลรวม เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

เจ้าของร้านจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มซึ่งจัดสถานที่ไว้สำหรับบริการลูกค้าได้ในขณะเดียวกันไม่ต่ำกว่า 20 คนและเจ้าองสถานีบริการการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซสำหรับยานพาหนะ ต้องจัดให้มีส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะซึ่งเปิดให้ประชาชนผู้ใช้บริการใช้ได้ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ และต้องจัดให้มีเครื่องสุขภัณฑ์ตามจำนวนอันสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

(1) สำหรับร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

 

จำนวนที่นั่งสำหรับลุกค้า (ที่นั่ง)

ห้องส้วมชาย

ห้องส้วมหญิง

ส้วม

(ที่)

อ่างล้างมือ

(ที่)

ที่ปัสสาวะ (ที่)

ส้วม (ที่)

อ่างล้างมือ

(ที่)

20-30

ให้มีส้วม 1 ที่ อ่างล้างมือ 1 ที่ และที่ปัสสาวะ 1 ที่ ใช้ร่วมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง

31-50

1

1

1

2

1

51-70

2

2

2

4

2

71-100

3

3

3

6

3

มากกว่า 100

ให้เพิ่มส้วม อ่างล้างมือและที่ปัสสาวะ อย่างละ 1 ที่ ทั้งห้องส้วมชายและห้องส้วมหญิง ต่อจำนวนที่นั่ง สำหรับจำนวนที่นั่งสำหรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 30 ที่นั่ง

(2) สำหรับสถานีบริการการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซสำหรับยานพาหนะ

จำนวนตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ

(ตู้จ่าย)

ห้องส้วมชาย

ห้องส้วมหญิง

ส้วม

(ที่)

อ่างล้างมือ

(ที่)

ที่ปัสสาวะ

(ที่)

ส้วม

(ที่)

อ่างล้างมือ

(ที่)

1-4

1

1

1

2

1

5-8

2

2

2

4

2

ตั้งแต่ 9 ตู้จ่าย

(ขึ้นไป)

3

3

3

6

3

ให้ร้านจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มซึ่งจัดสถานที่ไว้สำหรับบริการลูกค้าในขณะเดียวกันไม่ต่ำกว่า 20 คน และสถานีบริการการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซสำหรับยานพาหนะซึ่งประกอบกิจการอยู่ในวันก่อนที่กฎกระทรวงนี้บังคับใช้ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้บังคับใช้