โพลชี้คนให้ความสำคัญการออมผ่านธนาคารมากสุด

วันที่ 20 ก.ค. 2555 เวลา 11:04 น.
โพลชี้คนให้ความสำคัญการออมผ่านธนาคารมากสุด
นิด้าโพล เผย ผลสำรวจการออมของคนไทย พบสนใจออมผ่านการฝากธนาคารมากสุด รองลงมาเป็นฝากสหกรณ์และซื้อประกันฯ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชนนิด้าโพล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยถึงสำรวจความคิดเห็นความของประชาชน เรื่อง "คนไทย กับ การออม" ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2555 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,207 หน่วยตัวอย่าง  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.16 มีการเก็บออมเงิน และร้อยละ 27.84  ไม่มีการเก็บออมเงิน ส่วนแหล่งสะสมเงินออมที่ประชาชนนิยมมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับหนึ่ง ฝากธนาคาร ร้อยละ 61.24  อันดับสอง ฝากสหกรณ์ ร้อยละ 10.36  และอันดับสาม ซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  ร้อยละ 9.52  ทั้งนี้ ประชาชน ร้อยละ 41.35 มีจุดมุ่งหมายในการออมเพื่อใช้ในเหตุฉุกเฉิน รองลงมา ร้อยละ 26.08 เพื่อใช้เป็นการศึกษาของบุตรหลาน และร้อยละ 23.81 เพื่อใช้ในอนาคตและใช้ช่วงเกษียณอายุ ท้ายสุดประชาชน ร้อยละ 44.74 ระบุว่า มีการเก็บออมเงินมากกว่า 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี  และประชาชนร้อยละ 32.23 มีระยะเวลาในการออมเงินอยู่ในระหว่าง 1 - 5 ปี

   

บทความแนะนำ