ศาลตัดสินศูนย์กำจัดขยะระยองผิดกม.

วันที่ 19 ก.ค. 2555 เวลา 20:11 น.
ศาลปกครองระยองพิพากษาโครงการศูนย์กำจัดขยะครบวงจรระยอง ดำเนินการไม่ชอบด้วยกฏหมาย สั่งขอความเห็นชอบใหม่ภายใน 90 วัน

นายประสาน  บางประสิทธิ์ รองอธิบดีศาลปกครองระยอง หัวหน้าคณะสิ่งแวดล้อมและเป็นเจ้าของสำนวน นั่งบัลลังก์พิพากษาคดีหมายเลขดำที่ 69/2553 กรณีราษฎรจังหวัดระยองจำนวน 167 คนฟ้องว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ระยองที่ 1 กับพวกรวม 10 คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ระยองที่ 2 เทศบาลนครระยองที่ 3 นายกเทศมนตรีนครระยองที่ 4 เทศบาลเมืองมาบตาพุดที่ 6 นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุดที่ 6 กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นที่ 7 จังหวัดระยองที่ 8 ผู้ว่าราชการ จ.ระยองที่ 9 และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 10  ดำเนินการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ต.น้ำคอก อ.เมืองระยองไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอให้ศาลปกครองระยองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ระงับโครงการและเพิกถอนการทำประชามติที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย  ทั้งนี้วันนี้ศาลจึงมีคำพิพากษาว่าโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จ.ระยอง เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่ครบถ้วนถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1ไปดำเนินการให้สมบูรณ์ครบถ้วนและนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสียใหม่ ภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดคำฟ้องอื่นให้ยก